Pranimet në Universitetet Publike

Viti Akademik 2016-2017

 

Kuotat e pranimit për vitin akademik 2016 - 2017:

 

Kuotat e pranimit për vitin akademik 2016 - 2017 - Cikli I - IAL Publike, IAL Private

 

UDHEZIM Nr.25, date 27.10.2016 PER NJE NDRYSHIM NE UDHEZIMIN NR. 13, DATE 22.07.2016 "PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE, NE VITIN AKADEMIK 2016 -2017

Udhezim nr.24/1 datë 12.10.2016 per disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin nr. 13, date 22.07.2016 "per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet e ciklit te pare te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne institucionet e arsimit te larte, ne vitin akademik 2016 -2017", te ndryshuar

Udhezim nr.24 datë 07.10.2016 per disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin nr. 13, date 22.07.201,6 "per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet e ciklit te pane te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne institucionet e arsimit te larte, ne vitin akademik 2015 -2017", te ndryshuar

UDHEZIM Nr.22, date 06.09.2016 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHEZIMIN NR. 13, DATE 22.07.2016 "PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE, NE VITIN AKADEMIK 2016 -2017

UDHËZIM NR. 15, DATË 01.08.2016 PËR ”DISA SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017””

UDHËZIM NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017”

KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETE  2016-2017

VKM NR. 407 DATË 01.06.2016 "PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017"

Njoftim për studentët e interesuar për mbrojtën e gjuhës së huaj nga teste ndërkombëtare, për pranim në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë

 

Viti Akademik 2015-2016

 

  • Ministria e Arsimit dhe Sportit shpall listën e kandidatëve nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatëve shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, fitues në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë si dhe në programe të integruara të ciklit të dytë, në IAL publike, viti akademik 2015 - 2016.

Lista e fituesve

 

  • Ministria e Arsimit dhe Sportit shpall listën e emrave të kandidatëve fitues me statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, në institucionet publike të arsimit të lartë, për ciklin e dytë me kohë të plotë, viti akademik 2015 - 2016

Lista e fituesve

 

 

 

 

 

 

Viti Akademik 2014-2015

Tabela

Tabela

 

 

 

 

Urdhëri nr. 409 datë 15.10.2014

Udhëzimi nr.41, datë 14.10.2014

Tabela për rishpërndarjen e kuotave të paplotësuara