Konsultim publik

Konsultim publik për projektligjin ““PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9376, DATË 21.04.2005, “PËR SPORTIN”, TË NDRYSHUAR”” për njohjen dhe dhënien e mendimeve, sugjerimeve  apo rekomandimeve nga grupet e interesit.

PROJEKTLIGJI

Propozimet dhe sugjerimet tuaja me qëllim përmirësimin e projekt ligjit janë të mirëpritura në adresat zyrtare të MAS:

Prioritare