Partnerët

Partnerët kryesorë të Sektorit të Sportit të Institucioneve Arsimore janë:

  1. DAR/ZA
  2. Instituti i Zhvillimit të Arsimit
  3. Inspektoriati Shtetëror i Arsimit
  4. Komiteti Olimpik Shqiptar
  5. Federatat Shqiptare Sportive
  6. Qendrat Kulturore të fëmijëve
  7. Organizma ndërkombëtarë  sportiv
  8. Shoqatat  sportive
Prioritare