Postuar më: 20/12/2017

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar