Postuar më: 10/09/2019

UDHËZIM NR.19, DATË 10.09.2019 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.10, DATË 15.05.2019, “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”, TË NDRYSHUAR

Të rejat e fundit