Fondi i Ekselencës

FITUESIT E FONDIT TË EKSELENCËS, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 , CIKLI I DYTË DHE I TRETË I STUDIMEVE

APLIKANTËT FITUES TË NDËRMJETËM – FAZA I 2021

NJOFTIM- SHPALLET HAPJA E THIRRJES SË DYTË TË FONDIT TË EKSELENCËS

NJOFTIM – SHPALLET HAPJA E APLIKIMEVE PËR VITIN 2021

APLIKIMI ONLINE

Baza Ligjore e Fondit të Ekselencës: 

VKM nr. 160, datë 19.02.2020 “Për mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer dhe nëpunësve civilë (Fondi i Ekselencës)”

Udhëzimi nr. 6, datë 04.03.2020 i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për përcaktimin e rregullave për afatet e aplikimit, të zbatimit të kritereve dhe procedurave, për përcaktimin e masës dhe mënyrës së financimit, si dhe numrin e anëtarëve dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve për anëtarë komisioni për dhënien e  bursave të parashikuara nga fondi i ekselencës për studentët e shkëlqyer  dhe nëpunësit civilë”

Përmbledhje e procedurave të aplikimit dhe dokumentacionit:  

CIKLI I DYTË

DOKTORATË

NËPUNËS CIVIL

STUDENTËT E NDËRMJETËM

PROCEDURA E PËRZGJEDHJES

DEKLARATA DHE AUTORIZIME

RENDITJET E VLEFSHME PËR VITIN 2021 – TIMES HIGHER EDUCATION

RENDITJET E VLEFSHME PËR VITIN 2020 – TIMES HIGHER EDUCATION

Të dhënat e përfituesve të mbështetjes financiare nga Fondi i Ekselencës:  

2020/2021 – Fitues të shpallur për vitin e II-të dhe më tej

2020/2021 – Fitues të shpallur për herë të parë (në ciklin përkatës)

2019/2020 – Fitues të shpallur për herë të parë (në ciklin përkatës)

2019/2020 – Fitues të shpallur për vitin e II-të dhe më tej

2018/2019 – Fitues të shpallur për herë të parë (në ciklin përkatës)

2018/2019 – Fitues të shpallur për vitin e II-të dhe më tej

2017/2018 – Fitues të shpallur për herë të parë (në ciklin përkatës)

2017/2018 – Fitues të shpallur për vitin e II-të dhe më tej

Arkivi i Fondit të Ekselencës:  

NJOFTIM MBI DATËN E MBYLLJES SË THIRRJES SË PARË TË APLIKIMEVE

NJOFTIM – SHPALLET HAPJA E APLIKIMEVE PËR VITIN 2020

Procedurat e aplikimit për fondin e ekselencës, për vitin akademik 2019–2020.

VKM 483, datë 16.07.2014

Udhëzim Nr. 16, datë 01.08.2014

Renditjet e vlefshme për vitin akademik 2019-2020 Times Higher Education

Udhëzim Nr.33 datë 29.12.2017 për disa ndryshime në udhëzimin Nr.16 datë 01.08.2016 për përcaktimin e kritereve, masës dhe procedurave për përfituesit nga fondi i ekselencës për studentët e shkëlqyer dhe nëpunësit e administratës shtetërore

Komunikatë për Shtyp – “Fondi Ekselencës”

Përfitues të shpallur për herë të parë në vitin akademik 2017 – 2018 si dhe Përfitues të ndërmjetëm, të shpallur përfitues edhe në vitin akademik 2017 – 2018

Njoftimi i hapjes së Fondit të Ekselencës (Viti Akademik 2018-2019)

Renditja e vlefshme për studimet universitare “Bachelor”dhe “Master” (Viti Akademik 2018-2019)

Renditja e vlefshme për nëpunësit civilë (Viti Akademik 2018-2019)

Renditja e vlefshme për studimet e doktoratës në shkenca teknike dhe natyrore (Viti Akademik 2018-2019)

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (Viti Akademik 2018-2019)