Fondi i ekselences

Vini re!

Së fundmi është miratuar Vendimi nr. 160, datë 19.02.2020 “Për mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer dhe nëpunësve civilë (Fondi i Ekselencës)”, i cili do të zbatohet për vitin 2020 dhe në vijim, për të gjithë aplikantët e rinj që do të aplikojnë, gjatë vitit 2020 dhe në vijim, për përfitimin e mbështetjes financiare nga programi i Fondit të Ekselencës për ndjekjen e studimeve në Universitetet më të mira jashtë vendit.

Udhëzimi i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në zbatim të pikës 5 të VKM-së nr. 160, datë 19.02.2020 do të miratohet dhe publikohet së shpejti. Në këtë udhëzim do të përcaktohen rregullat e hollësishme për afatet e aplikimit, zbatimin e kritereve, procedurave, përcaktimin e masës e të mënyrës së financimit, si dhe numrin e anëtarëve dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve për anëtarë komisioni, për secilën nga bursat e parashikuara në VKM-në e sipërcituar. Gjithashtu, njoftimi për hapjen e procedurave të aplikimit për vitin 2020 do të publikohet në këtë rubrikë menjëherë pas miratimit të udhëzimit të Ministrit.

Për çdo informacion të mëtejshëm mund të kontaktoni me e-mail në adresën zyrtare të programit: fondi.ekselenca@arsimi.gov.al

Baza Ligjore e Fondit të Ekselencës: 

VKM nr. 160, datë 19.02.2020 “Për mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer dhe nëpunësve civilë (Fondi i Ekselencës)”

Përmbledhje e procedurave të aplikimit, dokumentacionit dhe afateve:  

Do të përcaktohen dhe publikohen pasi të miratohet Udhëzimi i Ministrit në zbatim të VKM-së nr. 160, datë 19.02.2020

Të dhënat e përfituesve të mbështetjes financiare nga Fondi i Ekselencës:  

2018/2019 – Fitues të shpallur për herë të parë (në ciklin përkatës)

2018/2019 – Fitues të shpallur për vitin e II-të dhe më tej

2017/2018 – Fitues të shpallur për herë të parë (në ciklin përkatës)

2017/2018 – Fitues të shpallur për vitin e II-të dhe më tej

Arkivi i Fondit të Ekselencës:  

Procedurat e aplikimit për fondin e ekselencës, për vitin akademik 2019–2020.

VKM 483, datë 16.07.2014

Udhëzim Nr. 16, datë 01.08.2014

Renditjet e vlefshme për vitin akademik 2019-2020 Times Higher Education

Udhëzim Nr.33 datë 29.12.2017 për disa ndryshime në udhëzimin Nr.16 datë 01.08.2016 për përcaktimin e kritereve, masës dhe procedurave për përfituesit nga fondi i ekselencës për studentët e shkëlqyer dhe nëpunësit e administratës shtetërore

Komunikatë për Shtyp – “Fondi Ekselencës”

Përfitues të shpallur për herë të parë në vitin akademik 2017 – 2018 si dhe Përfitues të ndërmjetëm, të shpallur përfitues edhe në vitin akademik 2017 – 2018

Njoftimi i hapjes së Fondit të Ekselencës (Viti Akademik 2018-2019)

Renditja e vlefshme për studimet universitare “Bachelor”dhe “Master” (Viti Akademik 2018-2019)

Renditja e vlefshme për nëpunësit civilë (Viti Akademik 2018-2019)

Renditja e vlefshme për studimet e doktoratës në shkenca teknike dhe natyrore (Viti Akademik 2018-2019)

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (Viti Akademik 2018-2019)