Këshilli i Europës

Dita Europiane e Gjuhëve 2021

20-vjetori i festimit të shumëllojshmërisë gjuhësore dhe kulturore

 

ANNOUNCEMENT: 2021-22 MELLON/SAR ACADEMIC FREEDOM WORKSHOP & FELLOWSHIPS

 

Making the Right to Education a Reality in Times of Covid 19

 

Fushata DOSTA

Fushata e ndërmarrë për sensibilizimin për “Romet dhe shëtitësit” në kuadër të angazhimeve të marra në Komitetin e Drejtues për Politikat dhe Prakitikat Arsimore, në Strasburg për promovimin e barazisë dhe mos diskriminimit për të gjithë komunitetet Rome.

Open your Mind – Go beyond prejudice

Open your Mind – Go beyond stereotypes

 

Këshilli i Europës

Kuadri i Përbashkët Europian i Referencës për Gjuhët

Language Education Policy Profiles 

Profili i Politikës Arsimore Gjuhësore

 

Council of Europe Education Portal for on-line learning

Drejtoria e Arsimit në Këshilli i Europës njofton se ka iniciuar Portalin e Edukimit për të nxënit on-line në kuadër të 70-të vjetorit të veprimtarive të Këshillit të Europës.

Portali i Edukimit synon të vërë në dispozicion të profesionistëve të arsimit në Europë burime praktike të mësimdhënies dhe trajnimeve të zhvilluara në vite në kuadrin e projekteve të Këshillit të Europës. Duke përdorur këto burime dhe duke zhvilluar kompetenca të reja nëpërmjet kurseve të ofruara, profesionistët e arsimit mund të kontribuojnë në ndërtimin e një kulture demokratike në shkollat dhe komunitetet e tyre.

Portali ka tri pjesë:

 

Ftojmë  mësuesit të përfitojnë duke përdorur këtë portal si në zhvillimin tuaj profesional po ashtu dhe në përmbushjen e misionit tuaj për një mësimdhënie cilësore.

Prioritare