Postuar më: 18/11/2015

KONSULTIM PUBLIK PËR PROJEKTLIGJIN “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9376, DATË 21.04.2005, “PËR SPORTIN”, TË NDRYSHUAR”

Konsultim publik për projektligjin ““PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9376, DATË 21.04.2005, “PËR SPORTIN”, TË NDRYSHUAR”” për njohjen dhe dhënien e mendimeve, sugjerimeve  apo rekomandimeve nga grupet e interesit.

Propozimet dhe sugjerimet tuaja me qëllim përmirësimin e projekt ligjit janë të mirëpritura në adresat zyrtare të MAS: