Postuar më: 24/02/2017

Konsultim publik për projektligjin “PËR SPORTIN”

Konsultim publik për projektligjin “PËR SPORTIN” për njohjen dhe dhënien e mendimeve, sugjerimeve apo rekomandimeve nga grupet e interesit.

PROJEKTLIGJIN

RELACION PËR PROJEKTLIGJIN

Propozimet dhe sugjerimet tuaja me qëllim përmirësimin e projekt ligjit janë të mirëpritura në adresat zyrtare të MAS: