Konsultim Publik

Konsultimet e institucionit

Projekt Akte

Për një shtesë në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për kornizën shqiptare të kualifikimeve”, i ndryshuar

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i hapur

Projektligj "Për shkencën në Republikën e Shqipërisë"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektvendim “Për miratimin e strategjisë kombëtare për kërkimin shkencor, teknologjinë dhe inovacionin 2023-2030 dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

PROJEKTLIGJI PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 69/2012 “PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligj Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Draft-Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

RAPORT PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK TË REALIZUAR NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i hapur

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet”, të ndryshuar””

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 79/2017, “Për sportin”.

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektvendim "PËR KATEGORITË E SHËRBIMEVE, TË OFRUARA NGA ENTET SHTETËRORE DHE SUBJEKTE TË TJERA, TË CILAT PËRFITOHEN ME ÇMIME TË REDUKTUARA PËRMES PËRDORIMIT TË KARTËS SË STUDENTIT"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllurRaportet Vjetore

Planet Vjetore

Baza Ligjore