KONVENTA EVROPIANE PËR DHUNËN DHE SJELLJEN E KEQE NGA SPEKTATORI NË VEPRIMTARITË SPORTIVE DHE VEÇANËRISHT NË NDESHJET E FUTBOLLIT, 1985

 

(Nënshkruar nga Republika e Shqipërisë më 02/02/1995 dhe ratifikuar me ligjin nr. 8400, datë 09.09.1998)

European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches – 1985

 

 

KONVENTA EUROPIANE ANTIDOPING E VITIT 1989

 

(Ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr. 9242, datë 17.6.2004, “Për ratifikimin e Konventës Europiane Antidoping, 1989”)

Anti-Doping Convention – 1989

 

 

PROTOKOLLI SHTESË I KONVENTËS ANTI-DOPING

 

(Nënshkruar nga Republika e Shqipërisë më 12.05.2004)

Additional Protocol to the Anti-Doping Convention

 

 

KONVENTA NDËRKOMBËTARE KUNDËR DOPINGUT NË SPORT, 2005

 

(E ratifikuar nga Republika e Shqipërisë me ligjin nr. 9623, datë 16.10.2006, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare kundër Dopingut në Sport, 2005”)

International Convention against Doping in Sport – 2005

 

 

KONVENTA E KËSHILLIT TË EVROPËS PËR MANIPULIMIN E GARAVE SPORTIVE, 2014

 

(E nënshkruar nga Republika e Shqipërisë më 2 Qershor 2016)

Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions, 2014

 

 

KONVENTA E KËSHILLIT TË EVROPËS PËR NJË QASJE TË INTEGRUAR PËR RENDIN, SIGURINË DHE SHËRBIMIT NË NDESHJET E FUTBOLLIT DHE VEPRIMTARITË E TJERA SPORT, 2016

 

Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches  and Other Sports Events, 2016