Postuar më: 25/01/2016

LIGJ nr. 69, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij