Ligje dhe VKM

LIGJ Nr. 79/2017 “PËR SPORTIN”, i përditësuar me ndryshimet e ligjit nr. 105/2020

LIGJ 8400, DATË 9.9.1998 “PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS EUROPIANE KUNDËR DHUNËS NË NDESHJET E FUTBOLLIT““

Ligji 9242, datë 17.06.2004 “PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS EUROPIANE ANTIDOPING, 1989”

Ligji 9623, datë 16.10.2006 “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE KUNDËR DOPINGUT NË SPORT, 2005”

LIGJ Nr.9939, DATË 26.6.2008 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “MARRËVESHJEN E PJESSHME, TË ZGJERUAR, NË SPORT (EPAS)”

LIGJ Nr. 44/2019 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.1.1995, “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR (Neni 15)

LIGJ Nr. 84/2019 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR (Neni 4)

LIGJ Nr. 65/2020 “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 7703, DATË 11.05.1993, “PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR”

LIGJ Nr. 107/2020 “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR”

VKM NR. 587, DATË 08.12.1999 “PËR SHKËPUTJEN NGA PUNA TË SPORTISTËVE E TË SPECIALISTËVE TË SPORTIT, PËR PJESËMARRJE NË VEPRIMTARITË SPORTIVE DHE GJATË PËRGATITJES PËR TO”

VKM Nr.853, DATË 07.12.2016 PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË KONVENTËS SË KËSHILLIT TË EVROPËS PËR NJË QASJE TË INTEGRUAR PËR RENDIN, SIGURINË DHE SHËRBIMIT NË NDESHJET E FUTBOLLIT DHE AKTIVITETET E TJERA SPORTIVE

VKM Nr.149, DATË 24.02.2016 – PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË SHËRBIMEVE TË SPORTIT (ASHS)

VKM Nr.255,  datë 09.05.2018 PËR PËRCAKTIMIN E PËRBËRJES STRUKTURORE E TË SHPËRBLIMIT TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË TË SPORTIT

VKM Nr.305, datë 23.05.2018 PËR PËRCAKTIMIN E PËRBËRJES, FUNKSIONIMIT, KOMPETENCAVE DHE MËNYRËS SË SHPËRBLIMIT TË KOMISIONIT KOMBËTAR KUNDËR DHUNËS NË SPORT

VKM Nr.441, datë 18.07.2018  PËR NDRYSHIMIN E VARËSISË SË KLUBIT SPORTIV SHUMËSPORTËSH “PARTIZANI” DHE KLUBIT SPORTIV “STUDENTI” NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË TE BASHKIA TIRANË

VKM NR.687, DATË 14.11.2018 PËR KRITERET, MËNYRËN E SHPËRBLIMIT DHE PËRFITIMIN E TRAJTIMIT PËR PËRGATITJEN SPORTIVE TË SPORTISTËVE, QË PËRFITOJNË STATUSIN E NIVELIT TË LARTË

VENDIM Nr.295, datë 10.05.2019 PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2019–2020

VENDIM Nr. 57, datë 29.01.2020 PËR DHËNIEN E STATUSIT TË VEÇANTË UNIVERSITETIT TË SPORTEVE TË TIRANËS SI INSTITUCIONI I VETËM PUBLIK I ARSIMIT TË LARTË NË FUSHËN E SPORTIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

VKM NR.206, DATË 29.01.2020 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.319, DATË 12.4.2017, “PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË PROJEKTIMIT TË SHKOLLAVE”

VKM Nr. 144, DATË 13.2.2020 “PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 132, DATË 7.3.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR METODOLOGJINË PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TAKSUESHME TË PASURISË SË PALUAJTSHME ‘NDËRTESA’, E BAZËS SË TAKSËS PËR KATEGORI SPECIFIKE, NATYRËN DHE PRIORITETIN E INFORMACIONIT DHE TË DHËNAVE PËR PËRCAKTIMIN E BAZËS SË TAKSËS, SI DHE TË KRITEREVE DHE RREGULLAVE PËR VLERËSIMIN ALTERNATIV TË DETYRIMIT TË TAKSËS”, TË NDRYSHUAR”

VENDIM NR. 436, DATË 3.6.2020 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITET AKADEMIKE 2020–2021 DHE 2021-2022 E NË VIJIM” (programet e studimeve në fushën e sportit / pika 3)

VKM NR. 450, DATË 30.06.2021 “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË MATERIALEVE DHE TË PAJISJEVE SPORTIVE, QË PËRJASHTOHEN NGA DETYRIMET DOGANORE DHE TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR, SI DHE PROCEDURAT E PËRJASHTIMIT TË TYRE”

 

 

 

 

Prioritare