Menaxhimi Financar dhe Kontrolli

Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit 

Manuali i Auditit të Brendshëm

Manuali i Inspektimit Financiar Publik

UDHËZIM Nr. 8, Datë 29.03.2012 “PËR PROCEDURAT STANDARTE TË PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM”

LIGJ Nr.9936, datë 26.6.2008(1)(2) PËR MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, I NDRYSHUAR

LIGJ Nr.57/2016 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9936,DATË 26.6.2008, “PËR
MENAXHIMIN E SISTEMIT BUXHETOR NË REPUBLIKËN ESHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 10 296, datë 08.07.2010 I ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015
PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN

LIGJ Nr.110/2015 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10296, DATË 08.07.2010
“PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN”

UDHËZIM Nr.2 Datë 06. 02. 2012 “PËR PROÇEDURAT STANDARDE TË ZBATIMIT TË BUXHETIT”

Udhëzim për disa shtesa dhe ndryshime të udhëzimit nr. 2, datë 6.02.2012 mbi proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit

Udhëzim për paraqitjen e deklaratës së cilësisë dhe raportit vjetor të sistmit të kontrollit të

UDHËZIM Nr. 30 Datë 27.12.2011 “PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK”

Udhëzim Nr 20 mbi disa shtesa dhe ndryshime të udhëzimit Nr. 30, datë 27.12.2011 për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

Udhëzim Nr 11 mbi disa shtesa dhe ndryshime të udhëzimit Nr. 30, datë 27.12.2011 për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik 

Urdhëri për miratimin e metodologjisë për monitorimin e performancës së njësive publike

Urdhëri për për gjurmët standarte të auditit për prokurime

Udhëzimi i Nëpunësit Zbatues Miratuar 14.10.2016 

Instrumenti Mbështetës për Planifikimin dhe raportimin Financiar (FPR), Manuali i Përdoruesit NZ 

Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit