Postuar më: 26/08/2014

Njoftim për kandidatët nga trojet

Njoftim për kandidatët nga trojet

Në vijim të procedurave të kërkuara për njësimin e diplomave dhe për të përfunduar njësimin e tyre në mënyrë që të respektohen afatet e regjistrimeve në Institucionet e Arsimit të Lartë, lutemi që shtetasit të sjellin pranë komisionit në MAS dokumentacionin përkatës jo më vone se data 28 gusht 2014, ora 14:00.

Procedura e dorëzimit dhe e tërheqjes së dokumentacionit do të jetë individuale.

Dokumenti i njësimit, që do të dorëzohet në IAL-në përkatëse, do të tërhiqet në MAS në përfundim të procesit, duke filluar nga data 4 – 8 shtator 2014, nga ora 9:00- 16:00 pranë zyrës së pritjes së publikut në MAS.

Tërheqim vëmendjen që dokumentet të  jenë të plota dhe të pasqyrojnë qartë arritjet e maturës shtetërore në shtetin përkatës.

Aplikantët nga Kosova të paraqesin domosdoshmërisht VËRTETIMIN mbi pikët e arritura në Provimin e Maturës Shtetërore, duke pasqyruar pikët e kandidatit dhe pikët maksimale të provimit.

Për çdo sqarim mund të kontaktoni në Nr. e telefonit +355 4 22232455 ; +355 4 2227300