Pasqyra e vendimeve gjyqësore

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë
GRAFIKU I VENDIMEVE GJYQSORE PER  MASR
Emri     i    Kreditorit Nr. i Vendimit Gjykatës Apelit  Data e vendimit të gjykatës  Data e protokollit ne  MASR  Paga bruto e kreditorit  Shuma  e detyrimit të mbetur pa likujduar  deri në datë 28/02/2018  Shpenzimet permbarimore  Totali i detyrimit
Permbaruesi  Gentian Frangu  per kreditorin ” Dashnor Spahiu”. 602 11.03.2014  nga vitet e kaluara           95,400                        477,000 36,000 513,000
Permbaruesi ” Strati Balif Service ” per  kreditorin   Albano  Zhapaj 2,437 18.11.2015  nga vitet e kaluara           72,680                     1,453,600 174,432 1,628,032
Permbaruesi ” Enforcement group “per  kreditorin   Eriona  Kaceli 2,482 19.11.2015  16.01.2018           89,800                        449,000 36,000 485,000
Kreditori  Shpresa  Noka 3048 15.07.2014 nga vitet e kaluara           95,400                        477,000 0 477,000
Permbaruesi ” Prestige Baliff Service “per  kreditorin   Arjana  Kolo 440 05.03.2016  06.02.2018           65,400                        327,000 36,000 363,000
Permbaruesi “Ermir Godaj “per  kreditorin   Sokol  MIlo 2,751 17.12.2015  nga vitet e kaluara           77,160                        385,800 36,000 421,800
Permbaruesi “Vasil  Shandro ”  për  kreditorin   Zaim  Elezi 3,650 07.11.2016  nga vitet e kaluara           65,960                        329,800 36,000 365,800
Permbaruesi “Vasil  Shandro”  për  kreditorin   Andon Andoni 1,974 11.05.2017  nga vitet e kaluara           81,160                     1,623,200 194,784 1,817,984
Permbarusi “Power & Justice), Permbarues Gjyqesor  Z. Ilir Dervishaj, kreditori Ederina kokomani( Hysi) 1,712 07.07.2015  nga vitet e kaluara           60,640                        303,200 36,000 339,200
Permbaruesi “Fabio Isufaj” per  kreditorin   “Ali  Kaci “ 2,708 15.06.2017  21.02.2018                        570,435 68,452 638,887
Totali                     6,396,035 653,668 7,049,703