Pasqyra e vendimeve gjyqësore

 

TABELA E VENDIMEVE GJYQSORE NË VAZHDIM PËR VITIN 2020

Emri i Gjyqfituesit   Nr i Vendimit dhe data e protokollit Shuma e paguar deri më 31.12.2019, në lekë Detyrimi i mbetur për tu paguar 01.01.2020 Përshkrimi i V.Gjyqësor Periudha e Detyrimit Situata e procedurave
1 Permbaruesi ” STRATI BAILIF,S SERVISE

“per kreditorin   ” Albano   Zhapaj”

vendim gjykate Nr. 2437 dt 18.11.2015 4,135,838 356,792 Rikthim ne pune ,

Vendim Gjyqsor ne vazhdim

2020
2 Kreditori Shpresa   Noka vendim gjykate Nr. 3048 dt 15.07.2014 4,993,200 667,800 Rikthim ne pune ,

Vendim Gjyqsor ne vazhdim

2020
3 Permbaruesi “ERMIR GODAJ “per kreditorin

“Sokol   MIlo “

vendim gjykate Nr. 2751 dt 17.12.2015 4,050,900 540,120 Rikthim ne pune ,

Vendim Gjyqsor ne vazhdim

2020
4 Permbaruesi “VASIL SHANDRO ”

për   kreditorin   “Zaim Elezi”

vendim gjykate Nr. 3650 dt 07.11.2016 3,495,880 461,720 Rikthim ne pune ,

Vendim Gjyqsor ne vazhdim

2020
5 Permbaruesi “Power&Justice ” Permbarues gjyqsor Z.Ilir Dervishaj, për   kreditorin   “Ederina Kokomani(Hysi) vendim gjykate Nr. 1712 dt 01.07.2015 3,122,960 545,760 Rikthim ne pune ,

Vendim Gjyqsor ne vazhdim

2020
6 Permbaruesi “GAZMOR GURI”

për   kreditorin   “Matilda Parllaku”

vendim gjykate Nr. 1470 dt 12.12.2013 6,489,350 1,156,500 Rikthim ne pune ,

Vendim Gjyqsor ne vazhdim

2020
7 Shoqeria Permbarimore “JUSTITIA ” për kreditorin     “ALBTELECOM sh.a vendim gjykate Nr. 9574   dt 18.12.2018 0 833.692USD+ 10.035EUR+ 3.430.071 leke Vendim Arbitrazhi,

Detyrim Kontraktor

2020 Derguar shkrese nr.9949/2 dt. 28.01.2020, ne Ministrine e .Financave dhe Ekonomise për kompensimin e detyrimeve.
8 Permbaruesi “PRESTIGE “per kreditorin Zamira Kuka, Lulzim Kuka,Jorida Kuka,Argiljan Kuka vendim gjykate Nr. 633 dt 22.10.2019 0    38,740,373.00 Vendim Gjykate,

Demshperblim

2020 Vendimi 633, i Apeluar ne Gjykaten e Larte, me shkresen nr. 10502/2 date 17.12.2019

 

 

 

                                         

                                                              TABELA E VENDIMEVE GJYQSORE NË VAZHDIM PËR VITIN 2019

Emri i Gjyqfituesit Nr i Vendimit dhe data e protokollit Shuma e paguar deri më 31.12.2018, në lekë Detyrimi i mbetur për tu paguar Përshkrimi i V.Gjyqësor Periudha e detyrimit
Permbaruesi  GENTIAN FRANGU  Per kreditorin ” Dashnor Spahiu” vendim gjykate  Nr Vend 602 dt 11.03.2014            5,819,400                 286,200 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi ” STRATI BAILIF,S SERVISE “per  kreditorin   ” Albano  Zhapaj”Nr vend. 2437 dt 18.11.2015 vendim gjykate Nr vend. 2437 dt 18.11.2015            3,772,438                 218,040 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi ” ENFORCEMENT GROUP “per  kreditorin   ” Eriona  Kaceli” vendim gjykate Nr Vend. 2482 dt 19.11.2015            3,232,800                 269,400 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Kreditori  Shpresa  Noka vendim gjykate Nr Vendim. 3048 dt 15.07.2014            4,516,200                 286,200 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi ” PRESTIGE BAILIFF SERVISE “per  kreditorin   ” Arjana  Kolo” vendim gjykate Nr.Vendm. 440 dt 05.03.2016            3,139,200                 196,200 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi “ERMIR GODAJ “per  kreditorin   “Sokol  MIlo “ vendim gjykate Nr Vendim 2751 dt 17.12.2015            3,665,100                 231,480 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi “VASIL  SHANDRO ”  për  kreditorin   “Zaim  Elezi” vendim gjykate Nr.Vendm 3650 dt 07.11.2016            3,166,080                 197,880 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi “VASIL  SHANDRO ”  për  kreditorin   “Andon Andoni” vendim gjykate Nr Vendim 1974 dt 11.05.2017            3,936,260                 243,480 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi “Power&Justice ” Permbarues gjyqsor Z.Ilir Dervishaj,  për  kreditorin   “Ederina Kokomani(Hysi) vendim gjykate Nr Vendim 1712 dt 01.07.2015            2,941,040                 181,920 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Permbaruesi “GAZMOR  GURI”  për  kreditorin   “Matilda Parllaku” vendim gjykate Nr Vendim 1470 dt 12.12.2013            6,103,850                 385,500 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Kreditori  Ndricim Mehmeti vendim gjykate Nr Vendim 4333  dt 07.12.2016            2,335,573                 282,840 Rikthim ne pune ,  Vendim Gjyqsor ne vazhdim 2019
Shoqeria Permbarimore “JUSTITIA ”  për  kreditorin   “ALBTELECOM  sh.a) vendim gjykate Nr Vendim 9574  dt 18.12.2018 0  833.692USD+ 10.035EUR+  3.430.071 leke Detyrim kontraktor 2019