Pranimet në IAL Jopublike

Viti Akademik 2017 – 2018

UDHËZIM NR. 21 DATË 02.10.2017 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 15 DATË 19.05.2017 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË VITIN AKADEMIK 2017-2018, I NDRYSHUAR”

UDHËZIM NR.18 DATË 16.08.2017 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHËZIMIN NR.15 DATË 19.05.2017 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË SUDIMEVE, NË PROGRMAET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESSIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018”

UDHËZIM NR. 15 DATË 19.05.2017 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË SUDIMEVE, NË PROGRMAET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESSIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË SUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

 

Viti Akademik 2016 – 2017

Kuotat e pranimit për vitin akademik 2016 – 2017:

 

Kuotat e pranimit për vitin akademik 2016 – 2017 – Cikli I – IAL PublikeIAL Private

 

UDHEZIM Nr.25, date 27.10.2016 PER NJE NDRYSHIM NE UDHEZIMIN NR. 13, DATE 22.07.2016 “PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE, NE VITIN AKADEMIK 2016 -2017

Udhezim nr.24/1 datë 12.10.2016 per disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin nr. 13, date 22.07.2016 “per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet e ciklit te pare te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne institucionet e arsimit te larte, ne vitin akademik 2016 -2017”, te ndryshuar

Udhezim nr.24 datë 07.10.2016 per disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin nr. 13, date 22.07.201,6 “per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet e ciklit te pane te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne institucionet e arsimit te larte, ne vitin akademik 2015 -2017”, te ndryshuar

UDHEZIM Nr.22, date 06.09.2016 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHEZIMIN NR. 13, DATE 22.07.2016 “PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE, NE VITIN AKADEMIK 2016 -2017

UDHËZIM NR. 15, DATË 01.08.2016 PËR ”DISA SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017””

UDHËZIM NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017”

KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETE  2016-2017

 

Viti Akademik 2014 – 2015

Udhëzim Nr. 53, datë 16.12.2015 “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 37, datë 05.10.2015 “Për procedurën e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë, të ofruara nga institucionet private të arsimit të lartë, si dhe për transferimet e studimeve në programet e studimit të ofruara nga këto institucione, për vitin akademik 2015-2016″, të ndryshuar”

Udhëzim Nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”

Udhëzim Nr. 43, datë 15.10.2015 “Për disa ndryshime në Udhëzim Nr. 37, datë 05.10.2015 “Për procedurën e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë, të ofruara nga institucionet private të arsimit të lartë, si dhe për transferimin e studimeve në programet e studimit të ofruara nga këto institucione, për vitin akademik 2015-2016″”

UDHËZIM NR. 37, DATË 05.10.2015 PËR “PROCEDUREN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË, TË OFRUARA NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË, SI DHE PËR TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË PROGRAMET E STUDIMIT TË OFRUARA NGA KËTO INSTITUCIONE, PËR VITIN AKADEMIK 2015-2016”

Udhëzim Nr. 54, datë 03.11.2014 “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 43, datë 15.10.2014 “Për procedurën e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë, të ofruara nga institucionet private të arsimit të lartë, si dhe për transferimin e studimeve në këto institucione për vitin akademik 2014-2015″”

Udhëzim nr.43 datë 15.10.2014 “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë, të ofruara nga institucionet private të arsimit të lartë, si dhe për transferimin e studimeve në programet e studimit të ofruara nga këto institucione, për vitin akademik 2014-2015”

Viti Akademik 2016 – 2017

 

Prioritare