Pranimet në Universitetet Publike

Viti Akademik 2018-2019

  1. UDHËZIM NR.26, DATË 30.07.2018 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHEZIMIN NR.18, DATË 21.05.2018 “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2018-2019

 

 1. Urdhër nr 401 dt 12.7.2018 Për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2018-2019

 

Viti Akademik 2017-2018

 1. Udhëzim Nr. 23 datë 16.10.2017 për disa ndryshime në udhëzimin Nr. 15 datë 19.05.2017 “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në vitin akademik 2017-2018”, i ndryshuar

 

 1. UDHËZIM NR. 21 DATË 02.10.2017 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 15 DATË 19.05.2017 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË VITIN AKADEMIK 2017-2018, I NDRYSHUAR”

 

 1. Urdhër Nr.418 datë 20.09.2017 për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2017-2018 në institucionet e arsimit të lartë

 

 1. UDHËZIM NR.18 DATË 16.08.2017 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHËZIMIN NR.15 DATË 19.05.2017 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË SUDIMEVE, NË PROGRMAET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESSIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018”

 

 1. UDHËZIM NR. 15 DATË 19.05.2017 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË SUDIMEVE, NË PROGRMAET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESSIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË SUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

 

Viti Akademik 2016-2017

 

Kuotat e pranimit për vitin akademik 2016 – 2017:

 1. IAL Publike – MASTER PROFESIONAL

 

 1. IAL Publike – MASTER I SHKENCAVE / MASTER I ARTEVE

 

 1. IAL Jopublike –  MASTER PROFESIONAL

 

 1. IAL Jopublike – MASTER I SHKENCAVE

 

Kuotat e pranimit për vitin akademik 2016 – 2017 – Cikli I – IAL PublikeIAL Private

 

 1. UDHEZIM Nr.25, date 27.10.2016 PER NJE NDRYSHIM NE UDHEZIMIN NR. 13, DATE 22.07.2016 “PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE, NE VITIN AKADEMIK 2016 -2017

 

 1. Udhezim nr.24/1 datë 12.10.2016 per disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin nr. 13, date 22.07.2016 “per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet e ciklit te pare te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne institucionet e arsimit te larte, ne vitin akademik 2016 -2017”, te ndryshuar

 

 1. Udhezim nr.24 datë 07.10.2016 per disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin nr. 13, date 22.07.201,6 “per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet e ciklit te pane te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne institucionet e arsimit te larte, ne vitin akademik 2015 -2017”, te ndryshuar

 

 1. UDHEZIM Nr.22, date 06.09.2016 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHEZIMIN NR. 13, DATE 22.07.2016 “PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE, NE VITIN AKADEMIK 2016 -2017

 

 1. UDHËZIM NR. 15, DATË 01.08.2016 PËR ”DISA SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017””

 

 1. UDHËZIM NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017”

 

 1. KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETE  2016-2017

 

 1. VKM NR. 407 DATË 01.06.2016 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017”

 

 1. Njoftim për studentët e interesuar për mbrojtën e gjuhës së huaj nga teste ndërkombëtare, për pranim në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë

 

Viti Akademik 2015-2016

 

 • Ministria e Arsimit dhe Sportit shpall listën e kandidatëve nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatëve shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, fitues në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë si dhe në programe të integruara të ciklit të dytë, në IAL publike, viti akademik 2015 – 2016.
 1. Lista e fituesve

 

 • Ministria e Arsimit dhe Sportit shpall listën e emrave të kandidatëve fitues me statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, në institucionet publike të arsimit të lartë, për ciklin e dytë me kohë të plotë, viti akademik 2015 – 2016
 1. Lista e fituesve

 

 

 

 1. Udhëzim Nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”

 

 1. UDHËZIM NR. 51, DATË 01.12.2015, PËR “PROCEDURËN E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/”MASTER I ARTEVE TË BUKURA”, PËR SHTETASIT E HUAJ QË KËRKOJNË TË STUDIOJNË NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2015-2016”

 

 1. List e kandidatëve shqiptarë nga Republika e Kosovës, Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, fitues të fazës së dytë, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë si dhe në programe të integruara të ciklit të dytë, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, për vitin akademik 2015 – 2016

 

 1. Ministria e Arsimit dhe Sportit njofton zhvillimin e intervistave të kandidatëve me statusin e ish – të dënuarit dhe të përndjekurit politik nga sistemi komunist, të verbrit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, që kanë aplikuar për ndjekjen e studimeve tё ciklit tё dytë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2015 – 2016

 

 1. Fituesit e Fazës së Dytë të Trojeve (cikli I)

 

 1. Urdhër Nr. 418, datë 02.11.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i arteve të bukura”, për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Mevegja, në institucionet pulike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016″

 

 1. Urdhër Nr. 417, datë 02.11.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve në programet të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i arteve të bukura”, në vitin akademik 2015 – 2016″

 

 1. Udhëzim Nr. 50, datë 03.11.2015 “Për zhvillimin e konkursevetë pranimit , tarifën e regjistrimit për konkurrim në disa programe studimi të ciklit të dytë me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i arteve të bukura”, në Universitetin e Arteve, Tiranë, në vitin akademik 2015 – 2016″

 

 1. UDHËZIM NR. 49, DATË 02.11.2015 PËR “KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE TË REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT ME STATUSIN E ISH – TË DËNUARIT DHE TË PËRNDJEKURIT POLITIK NGA SISTEMI KOMUNIST, TË VERBRIT, TË INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK, TË JETIMIT, SI DHE ROMËT DHE BALLKANO-EGJIPTIANËT, PËR PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/”MASTER I ARTEVE TË BUKURA”, PËR VITIN AKADEMIK 2015 – 2016”

 

 1. UDHËZIM NR. 48, DATË 02.11.2015 PËR “KRITERET DHE PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI, NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2015-2016”

 

 1. UDHËZIM NR. 47, DATË 02.11.2015 PËR “PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT NGA REPUBLIKA E KOSOVËS, SI DHE KANDIDATËT SHQIPTARË NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA, BUJANOVCI DHE MEDVEGJA, NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/”MASTER I ARTEVE TË BUKURA” NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 46, datë 28.10.2015 “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016″

 

 1. Vendim Nr. 866, datë 23.10.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 638, datë 22.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016″”

 

 1. Fituesit e kategorive të veçanta, faza e II-të

 

 1. Urdhër Nr. 392, datë 16.10.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretëtë studimeve, në fushën e mjekësisë, nëvitin akademik 2015-2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 44, datë 16.10.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimeve afatgjata, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2015-2016”

 

 1. Urdhër i përbashkët “Për disa ndryshime në rregulloren e studimeve të specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, miratuar me numër protokolli 6636/1, datë 04.12.2014 dhe me numër protokolli 905/1, datë 0412.2014, e ndryshuar.”

 

 1. V.K.M. Nr. 808, datë 3.10.2015 ‘Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë të studimeve, në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2015-2016’

 

 1. Udhëzim Nr. 39, datë 06.10.2015 “Për dis andryshime në Udhëzimin Nr. 26, datë 18.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët Shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015-2016″”

 

 1. Ministria e Arsimit dhe Sportit shpall listën e kandidatëve nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatëve shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, fitues në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë si dhe në programe të integruara të ciklit të dytë, në IAL publike. Lista e kandidatëve fitues

 

 1. NJOFTIM PËR KANDIDATËT E TROJEVE QË APLIKOJNË PËR TU PRANUAR NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË

 

 1. Udhëzimi Nr. 32, dt. 02.09.2015 “Për procedurën e pranimit në programet e studimit të ciklit të parë, për shtetasit e huaj që kërkojnë të studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2015-2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 30, datë 24.08.2015 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 24, datë 31.07.2015 “Për zhvillimin e konkurseve të pranimit dhe tarifën e regjistrimit për konkurrim në disa programe studimi të ciklit të parë me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016″”

 

 1. Udhëzim Nr. 29, datë 21.08.2015 “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe regjistrimit për kandidatët me statusin e të verbërit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe Romët dhe Ballkano-Egjiptianët, në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 28, datë 19.08.2015 “Për kriteret dhe procedurat e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 27, datë 19.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në raundin e parë dhe të dytë të kandidatëve fitues në ciklin e parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”
 2. Urdhër Nr. 298, datë 19.08.2015 “Për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2015 – 2016 në institucionet e arsimit të lartë”

 

 1. Urdhër Nr. 295, datë 18.08.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, si dhe kuotat për programe të dyta studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. Urdhër Nr. 294, datë 17.08.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 26, datë 18.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 24, datë 31.07.2015 “Për zhvillimin e konkurseve të pranimit dhe tarifën e regjistrimit për konkurrim në disa programe studimi të ciklit të parë me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. V E N D I M PËR KUOTAT E PRANIMIT NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMEVE JOUNIVERSITARE PROFESIONALE DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, SI EDHE TARIFAT E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2015 – 2016

 

 1. TABELA PËR KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT VJETORE TË SHKOLLIMIT, NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, PROGRAMET E STUDIMEVE JOUNIVERSITARE PROFESIONALE, SI DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË,  ME KOHË TË PLOTË,  PËR VITIN AKADEMIK 2015 – 2016

 

 

 

Viti Akademik 2014-2015

 1. UDHËZIM NR. 5, DATË 25.02.2015 PËR “DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.43, DATË 15.10.2014 TË MINISTRIT TË ARSIMIT DHE SPORTIT “PËR PROCEDURËN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË, TË OFRUARA NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË, SI DHE PËR TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË PROGRAMET E STUDIMIT TË OFRUARA NGA KËTO INSTITUCIONE, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015”, I NDRYSHUAR”

 

 1. Njoftim – Listat përfundimtare të renditjes së specializandëve sipas programit specializues përkatës

 

 1. Urdhër Nr. 495, datë 30.12.2014 “Për rishpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimit të cikli të dytë, me kohë të plotë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura” në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për vitin akademik 2014-2015

 

 1. Urdhër Nr. 495, datë 30.12.2014 “Për rishpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimit të cikli të dytë, me kohë të plotë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura” në Institucionet publike të Arsimit të Lartëpër vitin akademik 2014-2015

 

 1. Fituesit nga trojet për ciklin e II-të studimeve

 

 1. Urdhër i përbashkët “Për disa ndryshime në rregulloren e studimeve të specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

 

 1. Urdhër Nr. 529, datë 03/12/2014 “Për miratimin e kontratës për ndjekjen e studimeve të specializimit afatgjatë në fushën e mjekësisë pranë Universitetit të Mjekësisë”

 

 1. Draft Kontrata

 

 1. Urdhër Nr. 652, datë 02/12/2014 “Për miratimin e modelit të kontratës dhe modalitetet e lidhjes së saj në zbatim të Vendimit Nr. 763, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit, në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë të studimeve, në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2014-2015″”

 

 1. Udhëzim Nr. 57, datë 04.12.2014 i Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimeve afatgjata, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2014-2015.”

 

 1. Shpërndarja e kuotave të specializimeve sipas rretheve

 

 1. Rregullore e studimeve të specializuara afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

 

 1. UDHËZIM NR. 56 DATË 19.11.2014 PËR “KRITERET DHE PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI, NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2014-2015”

 

 1. URDHËR NR.457 DATË 19.11.2014 PËR “SHPËRNDARJEN E KUOTAVE TË TRANSFERIMIT TË STUDIMEVE, SI DHE KUOTAVE PËR PROGRAME TË DYTA STUDIMI, NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE” / “MASTER I ARTEVE TË BUKURA”, NË VITIN AKADEMIK 2014-2015”

 

 1. Udhëzim Nr. 53, datë 03.11.2014 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, “Master i Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014-2015″ 

 

 1. VENDIM PËR KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT, NË PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA, TË CIKLIT TË TRETË TË STUDIMEVE, NË FUSHËN E MJEKËSISË, PËR VITIN AKADEMIK 2014 – 2015

 

 1. V.K.M. për bursat e nxenësve dhe studentëve, për vitin akademik 2014-2015
 1. V.K.M. për kuotat dhe tarifat e studentëve të IAL-ve që iu hoq licenca

Tabela

 1. V.K.M. për disa ndryshime në V.K.M. Nr. 668 për kuotat e pranimit në ciklin e dytë të studimeve, Master Profesional dhe Master Shkencor

Tabela

 1. Udhëzim Nr. 52, datë 03.11.2014 “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe të regjistrimit për kandidatët me statusin e ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politik nga sistemi komunist, të verbërit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, për programet e studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë, “Master i Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura”, për vitin akademik 2014-2015″

 

 1. UDHËZIM NR.51 DATË 03.11.2014 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.46, DATË 20.10.2014″PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË “”MASTER PROFESIONAL”  DHE “MASTER I SHKENCAVE”/”MASTER I ARTEVE TË BUKURA” NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015

 

 1. UDHËZIM NR.50, DATË 31.10.2014 “PËR PROÇEDURËN E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESSIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/”MASTER I ARTEVE TË BUKURA”, PËR SHTETASIT E HUAJ QË KËRKOJNË TË STUDIOJNË  NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2014-2015”

 

 1. UDHËZIM NR.49, DATË 31.10.2014 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 41, DATË 14.10.2014 “PËR PROÇEDURAT E PRANIMIT PËR PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PAREALIZUARA NË RAUNDIN E DYTË DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE FITUES NË PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PLOTË, TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, PROGRAMET E STUDIMEVE JOUNIVERSITARE, PROFESIONALE SI DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015”

 

 1. UDHËZIM NR.48, DATË 27.10.2014 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.33, DATË 19.09.2014 “PËR PROÇEDURAT E PRANIMIT, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK E PRIVAT NË VITIN AKADEMIK 2014-2015 TË STUDENTËVE QË TRANSFEROJNË STUDIMET NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE U ËSHTË HEQUR LICENCA”

 

 1. Udhëzim nr. 47, datë 22.10.2014 “Për procedurat e zhvillimit të konkurseve të pranimit dhe mënyrat e vlerVsimit të kandidatëve në disa programe studimi të Ciklit të Dytë me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Arteve të Bukura”, në Universitetin e Arteve, Tiranë, në vitin akademik 2014-2015″

 

 1. Udhëzimi nr. 46, datë 20.10.2014 i Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesional” dhe “Master i shkencave” / “Master i arteve të bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015″

 

 1. UDHËZIM NR.45 DATË 16.10.2014 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.33 DATË 19.09.2014 “PËR PROÇEDURAT E PRANIMIT, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK E PRIVAT NË VITIN AKADEMIK 2014-2015 TË STUDENTËVE QË TRANSFEROJNË STUDIMET NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE IU ËSHTË HEQUR LICENCA”

 

 1. VKM nr. 668, datë 15.10.2014 “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit, në institucionet publike të arsimit të lartë, për programet e studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë, “Master profesional” dhe “Master i shkencave” / “Master i arteve të bukura”, për vitin akademik 2014-2015″
  1. Tabela 1
  2. Tabela 2

 

Urdhëri nr. 409 datë 15.10.2014

Udhëzimi nr.41, datë 14.10.2014

Tabela për rishpërndarjen e kuotave të paplotësuara

 

 1. UDHËZIM NR.40, DATË 13.10.2014 PËR “DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.34, DATË 30.09.2014 “PËR KRITERET DHE PROÇEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT ME STATUSIN E TË VERBËRIT, TË INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK, TË JETIMIT, SI DHE ROMËT DHE BALLKANO-EGJIPTIANËT, NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, NË PROGRAMET E STUDIMEVE JOUNIVERSITARE PROFESIONALE, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015””

 

 1. UDHËZIM NR.37 DATË 06.10.2014 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.33 DATË 19.09.2014 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK E PRIVAT NË VITIN AKADEMIK 2014-2015 TË STUDENTËVE QË TRANSFEROJNË STUDIMET NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE U ËSHTË HEQUR LICENSA”

 

 1. Udhëzim Nr. 36, datë 01.10.2014 për “Kriteret dhe procedurat e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015”

 

 1. Urdhër Nr. 387, datë 30.09.2014 për “Shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, si dhe kuotat për programe të dyta sttudimi, në programet e ciklit të parë të studimeve mekohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2014 – 2015”

 

 1. Udhëzim Nr. 34, datë 30.09.2014 për “Kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe regjistrimit për kandidatët me statusin e të verbrit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe Romët dhe Ballkano-Egjiptianët, në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015”

 

 1. UDHËZIM NR. 33, DATË 19.09.2014 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT, NË INSTITUCIONET E  ARSIMIT TË LARTË PUBLIK DHE PRIVAT,  NË VITIN AKADEMIK 2014-2015, TË STUDENTËVE QË TRANSFEROJNË STUDIMET NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE U ËSHTË HEQUR LICENCA”

 

 1. UDHËZIM NR.30 DATË 12.09.2014 PËR “PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT N&
Prioritare