Postuar më: 04/02/2020

PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7892, DATË 21.12.1994 “PËR SPONSORIZIMET”, TË NDRYSHUAR

Të rejat e fundit