Postuar më: 31/01/2018

Provimet e Lirimit

PROVIMET E LIRIMIT 2023

PROGRAMI ORIENTUES PËR PROVIMIN KOMBËTAR TË ARSIMIT BAZË (Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Gjuhë e huaj, Matematikë)

 

PROVIMET KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2020

UDHËZIM NR.13, DATË 18.05.2020 PËR VLERËSIMIN ME NOTË TË NXËNËSVE QË NUK DO T’U NËNSHTROHEN PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, VITI SHKOLLOR 2019-2020 , PËR SHKAK TË SITUATËS SË KRIJUAR NGA PANDEMIA COVID-19

 

PROGRAMET ORIENTUESE TË PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2018-2019

LËNDËT:

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2018-2019  –  GJUHË E HUAJ

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2018-2019  –  GJUHË SHQIPE

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2018-2019  –  MATEMATIKË

 

PROVIMET KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2017

UDHËZIM NR.13 ,DATË 08.03.2018 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, VITI SHKOLLOR 2OI7 -2018

Udhëzim Nr. 6, datë 07.03.2017 Për një ndryshim në udhëzimin Nr.3, dt. 13.02.2017 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2016-2017”

URDHËR NR.64 DATË 13.02.2017 PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E ORGANIZIMIT DHE ZHVILLIMIT TË PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2017” DHE RREGULLORE PËR “PROCEDURAT E ORGANIZIMIT DHE ZHVILLIMIT TË PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2017”

UDHËZIM NR.3 DATË 13.02.2017 “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, VITI SHKOLLOR 2016-2017”

 

LËNDËT:

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – GJUHË ANGLEZE
PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – GJUHË FRËNGE
PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – GJUHË GJERMANE
PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – GJUHË ITALIANE
PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – GJUHË SHQIPE
PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – MATEMATIKË

 

 

PROVIMET KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2016

 

Skema e vlerësimit, gjuhë shqipe

Skema e vlerësimit, gjuhë angleze (niveli A2)

Skema e vlerësimit, gjuhë italiane (niveli A2)

Skema e vlerësimit, gjuhë frënge (niveli A2)

Skema e vlerësimit, gjuhë gjermane (niveli A2)

 

URDHËR NR.146 DATË 30.03.2016 DHE RREGULLORE PËR “PROCESIN E ORGANIZIMIT DHE ZHVILLIMIT TË PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2016”

 

PROVIMET KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2015

 

SHKRESA MIRATUESE PËR PROGRAMET ORIENTUESE PËR PROVIMET KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2015

LËNDËT:

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2015 – GJUHË ANGLEZE
PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2015 – GJUHË FRËNGE
PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2015 – GJUHË GJERMANE
PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2015 – GJUHË ITALIANE
PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2015 – GJUHË SHQIPE
PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2015 – MATEMATIKË

 

UDHËZIM NR. 7, DATË 26.03.2015 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2015

 

 

PROVIMET KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2014

UDHËZIM NR.17, DATË 01.08.2014 “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2014, SESIONI I DYTË”

Udhëzim Nr. 12, datë 10.04.2014 “Për zhvillimit të Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë (Provime të Lirimit) 2014”

Urdhër Nr. 130, datë 09.04.2014 për miratimin e rregullores për “Procedurat e organizimit dhe zhvillimit të Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë (Provime të Lirimit) 2014”