Këshilli kombëtar i arsimit parauniversitar

SHPALLJE PËR KONKURRIM PUBLIK

PËR ANËTAR TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Në mbështetje të nenit l02 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 29/4, pikat f dhe g të ligjit nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për përbërjen e Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall konkurrimin publik për anëtar të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar:

  1. a) 1 përfaqësues i arsimit të lartë,
  2. b) 1 përfaqësues i shoqërisë civile.

Kandidati për anëtar të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar duhet të përmbushë kriteret sipas Udhëzimit nr.36,datë 25.09.2015“Për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar Aplikimi mbyllet në datën 1 dhjetor 2018.

SHPALLJE PËR KONKURRIM PUBLIK PËR ANËTAR TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

 

 

Prioritare