Këshilli kombëtar i arsimit parauniversitar

RISHPALLJE PËR KONKURRIM PUBLIK 

PËR ANËTAR TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Në mbështetje të nenit l02 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 29/4, pikat f dhe g të ligjit nr.69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për përbërjen e Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë rishpall konkurrimin publik për anëtar të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar:

1 përfaqësues të shoqërisë civile.

Kandidati për anëtar të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar duhet të përmbushë kriteret sipas Udhëzimit nr.36, datë 25.09.2015 “Për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar.

Aplikimi mbyllet në datën 31 janar 2020.

RISHPALLJE PËR KONKURRIM PUBLIK PËR ANËTAR TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

 

 

 

SHPALLJE PËR KONKURRIM PUBLIK

PËR ANËTAR TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Në mbështetje të nenit l02 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 29/4, pikat f dhe g të ligjit nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për përbërjen e Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall konkurrimin publik për anëtar të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar:

  1. a) 1 përfaqësues i arsimit të lartë,
  2. b) 1 përfaqësues i shoqërisë civile.

Kandidati për anëtar të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar duhet të përmbushë kriteret sipas

Udhëzimit nr.36,datë 25.09.2015“Për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar 

Aplikimi mbyllet në datën 1 dhjetor 2018.

SHPALLJE PËR KONKURRIM PUBLIK PËR ANËTAR TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

 

 

Prioritare