Postuar më: 01/09/2014

Shkresë Nr. Prot. 6272, datë 01.09.2014 “MBI ZBATIMIN E VENDIMIT NR. 539, DATË 6.8.2014 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR HEQJEN E LICENSËS DISA INSTITUCIONEVE PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË” DHE UDHËZIMIT NR. 25, DATË 11.08.2014, MINISTRIT TË ARSIMIT DHE SPORTIT “PËR PROCEDURAT QË DO TË NDIQEN PËR ORGANIZIMIN E PROCESIT TË TRANSFERIMIT TË STUDENTËVE NGA INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE U ËSHTË HEQUR LICENCA””