Postuar më: 25/03/2014

Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore shpall konkurrimet për vende të lira pune

Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore shpall konkurrimin për vend të lirë në pozicionin “Redaktor” pranë Sektorit të Redaktimit

Kërkesa të veçanta për kandidatët:

•    Të ketë mbaruar arsimin e lartë për gjuhë-letërsi
•    Te ketë jo më pak se 5 vjet eksperiencë pune si redaktor
•    Të ketë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së
•    Të njohë mirë programet bazë të punës në kompjuter

 

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 28.03.2014 pranë Shtëpisë Botuese të Teksteve Mësimore këto dokumente:

•    Kërkesën për aplikim,
•    CV-në,
•    një numër telefoni për tu kontaktuar
•    fotokopje të diplomës dhe listës së notave,
•    fotokopje të librezës së punës,
•    fotokopje të  certifikatave të kualifikimit,
•    fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit,
•    vërtetimin e gjendjes gjyqësore.

 

 

Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore shpall konkurrimin për vend të lirë në pozicionin “Jurist” pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse

Kërkesa të veçanta për kandidatët:

•    Të ketë mbaruar arsimin e lartë për juridik (për nivelin e diplomave referojuni Udhëzimit nr. 4 dt. 17.02.2010)
•    Të ketë jo më pak se 5 vjet eksperiencë pune në fushën e drejtësisë
•    Të ketë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së
•    Të njohë mirë programet bazë të punës në kompjuter
•    Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 28.03.2014 pranë Shtëpisë Botuese të Teksteve Mësimore këto dokumente:

•    Kërkesën për aplikim,
•    CV-në,
•    një numër telefoni për tu kontaktuar
•    fotokopje të diplomës dhe listës së notave,
•    fotokopje të librezës së punës,
•    fotokopje të  certifikatave të kualifikimit,
•    fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit,
•    vërtetimin e gjendjes gjyqësore.

 

 

Shtëpia Botuese e Teksteve Mësimore shpall konkurrimin për vend të lirë në pozicionin “Specialist” pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse

Kërkesa të veçanta për kandidatët:

•    Të ketë mbaruar arsimin e lartë
•    Preferohen kandidatët me eksperiencë pune
•    Të ketë njohuri të gjuhës angleze ose të një gjuhe tjetër të BE-së
•    Të njohë mirë programet bazë të punës në kompjuter
•    Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 28.03.2014 pranë Shtëpisë Botuese të Teksteve Mësimore këto dokumente:

•    Kërkesën për aplikim,
•    CV-në,
•    një numër telefoni për tu kontaktuar
•    fotokopje të diplomës dhe listës së notave,
•    fotokopje të librezës së punës (nëse ka),
•    fotokopje të  certifikatave të kualifikimit,
•    fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit,
•    vërtetimin e gjendjes gjyqësore.