Postuar më: 31/01/2018

Tekstet mësimore

 

2022

URDHËR NR. 516, DATË 09.09.2022 PËR PËRFSHIRJEN NË KATALOG TË TEKSTIT SHKOLLOR TË VETËM TË PËRBASHKËT “ABETARE”, KLASA E PARË, NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR, PËR VITIN SHKOLLOR 2022-2023

2021

URDHËR NR. 513, DATË 31.12.2021 PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PËR TEKSTE SHKOLLORE TË REJA PËR GJUHËN ANGLEZE, KLASA E DYTË, VITI SHKOLLOR 2022-2023

URDHËR NR.271, DATË 21.07.2021 PËR NJË SHTESË NË URDHRIN NR.46, DATË 16.03.2021 “PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022”

URDHËR NR.212, DATË 06.07.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.126, DATË 01.06.2021”PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PËR TEKSTE SHKOLLORE TË REJA PËR GJUHËN ANGLEZE, KLASA E PARE, VITI SHKOLLOR 2021-2022”

URDHËR NR.126, DATË 01.06.2021 PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PËR TEKSTE SHKOLLORE TË REJA PËR GJUHËN ANGLEZE, KLASA E PARË, VITI SHKOLLOR 2021-2022

 

2020

URDHËR NR.106, DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021

 

2018

URDHËR NR.737, DATË 02.11.2018 PËR SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA PËR KLASËN E PESTË, VITI SHKOLLOR 2019-2020

 

URDHËR NR.325 DATË 11 QERSHOR 2018 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE DHE/OSE PËRMBAJTJEVE DIXHITALE TË KLASAVE 3 8 11 DHE 12  TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2018-2019.

 

KATALOGU I TEKSTEVE, KLASA 3,8,11 DHE 12, VITI SHKOLLOR 2018-2019

 

URDHËR NR.267 DATË 15.05.2018 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1,2,4,5,6,7,9 DHE 10 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2018-2019.

 

KATALOGU I TEKSTEVE, KLASA 1,2,4,5,6,7,9 DHE 10, VITI SHKOLLOR 2018-2019

 

URDHËR NR.126 DATË 20.03.2018 PËR NJË SHTESË NË URDHRIN NR.671, DATË 29.12.2017 “PËR SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA DHE/OSE PËRMBAJTJEVE DIXHITALE PËR KLASËN E DYMBËDHJETË TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË, VITI SHKOLLOR 2018-2019”

 

URDHËR NR.125 DATË 20.03.2018 PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PËR TEKSTE SHKOLLORE TË REJA DHE/OSE PËRMBAJTJE DIXHITALE PËR GJUHËT FRËNGE DHE ITALIANE, KLASA E NJËMBËDHJETË, VITI SHKOLLOR 2018-2019.

 

2017

URDHËR NR. 671 DATË 29.12.2017 PËR SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA DHE/OSE PËRMBAJTJEVE DIGJITALE PËR KLASËN E DYMBËDHJETË TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË, VITI SHKOLLOR 2018-2019

 

URDHËR NR. 640 DATË 13.12.2017 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË URDHRIN NR.155 DATË 22.04.2015 “PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE PËR TEKSTET SHKOLLORE”. dhe STANDARDET PLOTËSUESE SIPAS LËNDËVE

 

UDHËZIM NR.26 DATË 11.12.2017 PËR “PROCEDURAT E KONKURRIMIT, MIRATIMIT, POROSITJES, SHPËRNDARJES DHE SHITJES SË TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA DHE/OSE PËRMBAJTJEVE DIGJITALE”.

 

URDHËR NR. 602 DATË 02.12.2017 PËR “SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA PËR KLASËN E KATËRT DHE TË NËNTË, VITI SHKOLLOR 2018-2019”.

 

URDHËR NR. 298 DATË 22.05.2017 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 2, 7, 10 DHE 11 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2017 – 2018

 

KATALOGU I TEKSTEVE, KLASAT 2, 7, 10 DHE 11, VITI SHKOLLOR 2017 – 2018

 

URDHËR NR. 274 DATË 18.05.2017 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 DHE 12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2017 – 2018

 

KATALOGU I TEKSTEVE, KLASAT 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 DHE 12, VITI SHKOLLOR 2017 – 2018

 

Udhëzim Nr. 12 datë 24.04.2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Nr.2 datë 23.02.2016  “Për procedurat e konkurrimit, miratimit, porositjes, shpërndarjes dhe shitjes së teksteve shkollore të reja ”

 

Udhëzim Nr.4 datë 15.02.2017 për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Nr.2 datë 23.02.2016  “Për procedurat e konkurrimit, miratimit, porositjes, shpërndarjes dhe shitjes së teksteve shkollore të reja ”

 

Urdhër Nr.38 datë 31.01.2017 për shpalljen e konkursit të teksteve shkollore të reja për klasën e njëmbëdhjetë, viti shkollor 2017-2018

 

2016

                                              

URDHËR NR.447, DATË 30.08.2016 “PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE DIGJITALE PËR KLASËN E 10-TË DHE 11-TË TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017”.

 

KATALOGU I TEKSTEVE SHKOLLORE DIGJITALE 2016-2017 

 

 

UDHËZIM NR.12, DATË 14.07.2016 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 9, DATË 30.05.2016  “PËR PROCEDURAT E KONKURIMIT, MIRATIMIT, POROSITJES, SHPËRNDARJES DHE SHITJES SË TEKSTEVE SHKOLLORE DIGJITALE NË INSTITUCIONET ARSIMORE TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR QË KANË LABORATORË ME TABLETA PËR INTEGRIMIN E PLATFORMËS E-LEARNING”

 

URDHËR NR. 372 DATË 08.07.2016 PËR “NJË NDRYSHIM NË URDHËRIN NR. 291 DATË 30.05.2016 “PËR SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE DIGJITALE PËR KLASËN E DHJETË TË VITIT SHKOLLOR 2016-2017””

 

URDHËR NR. 371 DATË 08.07.2016 PËR “NJË NDRYSHIM NË URDHËRIN NR. 286 DATË 30.05.2016 “PËR SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE DIGJITALE PËR KLASËN E NJËMBËDHJETË TË VITIT SHKOLLOR 2016-2017””

 

URDHËR NR.310 DATË 10.06.2016 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE PËR KLASAT 1-2 TË ARSIMIT FILLOR DHE KLASAT 6-7 TË ARSIMIT TË MESËM TË ULËT PËR VITIN SHKOLLOR 2016 – 2017

 

KATALOGU I TEKSTEVE, KLASA 1, 2, 6 DHE 7, VITI SHKOLLOR 2016 – 2017

 

URDHËR Nr.291, DATË 30.05.2016 PËR SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE DIGJITALE PËR KLASËN E DHJETË TË VITIT SHKOLLOR 2016 – 2017

 

URDHËR Nr. 286, DATË 30.05.2016 PËR SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE DIGJITALE PËR KLASËN E NJËMBËDHJETË TË VITIT SHKOLLOR 2016 – 2017

 

UDHËZIM Nr.9, DATË 30.05.2016 PËR PROCEDURAT E KONKURIMIT, MIRATIMIT, POROSITJES, SHPËRNDARJES DHE SHITJES SË TEKSTEVE SHKOLLORE DIGJITALE NË INSTITUCIONET ARSIMORE TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR QË KANË LABORATORË ME TABLETA PËR INTEGRIMIN E PLATFORMËS E-LEARNING

 

UDHËZIM NR.5 DATË 14.04.2016 PËR PËRZGJEDHJEN SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE PËR KLASAT 3-5 TË ARSIMIT FILLOR, KLASAT 8-9 TË ARSIMIT TË MESËM TË ULËT DHE KLASAT 11-12 TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017

 

KATALOGU I TEKSTEVE, KLASA 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, VITI SHKOLLOR 2016 – 2017

 

URDHËR NR.115 DATË 16.03.2016 PËR SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA PËR KLASËN E 10-të DHE DISA TEKSTEVE TË KLASËS SË 11-te, VITI SHKOLLOR 2016 – 2017

 

Urdhër Nr. 84, datë 23.02.2016 “Për shpalljen e konkursit të teksteve shkollore të reja për klasën e dytë dhe klasën e shtatë, vitin shkollor 2016-2017”

 

Udhëzim Nr. 2, datë 23.02.2016 “Për procedurat e konkurrimit, miratimit, porositjes, shpërndarjes dhe shitjes së teksteve shkollore të reja”

 

2015

UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr.35, datë 14.09.2015 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN E PËRBASHKËT NR.51 DATË 20.09.2013 TË MINISTRIT TË ARSIMIT DHE MINISTRIT TË FINANCAVE “PËR PROCEDURAT E PËRDORIMIT TË FONDEVE TË BUXHETIT TË SHTETIT PËR BOTIMIN, SHTYPJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”

 

Katalogu i Teksteve Shkollore Digjitale 2015-2016, për Klasat X

 

Udhëzim Nr.31,datë 31.08.2015  “Për përzgjedhjen, pajisjen me tekste shkollore digjitale (sisteme mësimore interaktive) në institucionet arsimore të sistemit arsimor parauniversitar që kanë laboratorë me tableta për integrimin e platformës e-learning, për klasat e X-ta për vitin shkollor 2015-2016”

 

Katalogu i Teksteve Shkollore  2015-2016,  për Klasat I, VI

 

Udhëzim Nr. 21, datë 26.06.2015, “Për vlerësimin e çmimeve të teksteve të reja dhe çmimeve të teksteve digjitale, në sistemin e arsimit parauniversitar”

 

Urdhër Nr. 155, datë 22.04.2015 “Për miratimin e standardeve për tekstet shkollore” – 2015

 

STANDARDE PËR TEKSTET SHKOLLOR – 2015

 

Udhëzim Nr. 20, datë 16.06.2015, “Për shpalljen e konkurrimit për tekstet shkollore digjitale për vitin shkollor 2015-2016”

 

Udhëzim Nr. 18, datë 12.06.2015, “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 11/1, datë 15.04.2015 “Për botimin e teksteve shkollore të reja për vitin shkollor 2015-2016″”

 

Udhëzim Nr. 13, datë 11.05.2015 “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 11/1, datë 15.04.2015 “Për botimin e teksteve shkollore për vitin shkollor 2015-2016″” 

 

  • Tabela e rezultateve të teksteve mësimore të përzgjedhura nga mësuesit

 

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VII

Klasa VIII

Klasa IX

Klasa X

Klasa XI

Klasa XII

 

 

KATALOGU I TEKSTEVE, VITI SHKOLLOR 2014 – 2015

UDHËZIM NR. 9, DATË 26.03.2015 PËR PËRZGJEDHJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE MË CILËSORE PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016

 

Njoftim i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për shtëpitë botuese