Postuar më: 07/08/2018

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR.23, DATË 16.07.2018 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN E PËRBASHKËT NR. 51, DATË 20.09.2013 TË MINISTRIT TË ARSIMIT DHE SPORTIT DHE MINISTRIT TË FINANCAVE “PËR PROCEDURAT E PËRDORIMIT TË FONDEVE TË BUXHETIT TË SHTETIT PËR BOTIMIN, SHTYPJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, I NDRYSHUAR