Postuar më: 10/04/2014

Udhëzim i përbashkët Nr. 4, datë 11/03/2014 “Për mënyrën e përdorimit të fondit “Grant/Transfertë korrente e brendshme” për Federatat Sportive dhe Komitetitn Olimpik Shqiptar”