Postuar më: 29/07/2021

UDHËZIM NR. 14, DATË 28.07.2021 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 30, DATË 12.09.2018 “PËR NUMRIN E NXËNËSVE PËR KLASË DHE NORMAT E PUNËS MËSIMORE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR””, TË NDRYSHUAR

Të rejat e fundit