Postuar më: 10/06/2019

UDHËZIM NR. 15, DATË 06.06.2019 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 12, DATË 27.02.2018 “PËR ORGANIZIMIN E TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË KANDIDATËVE PËR T’U PUNËSUAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”

Të rejat e fundit