Postuar më: 02/05/2018

UDHËZIM NR. 15, DATË 16.04.2018 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 17, DATË 03.08.2016 “PËR PROCEDURAT DHE KRITERET PËR NJOHJEN DHE NJËSIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, TË DIPLOMAVE, CERTIFIKATAVE, GRADAVE SHKENCORE DHE TITUJVE AKADEMIKË TË LËSHUARA NGA INSTITUCIONET E HUAJA TË ARSIMIT TË LARTË DHE INSTITUCIONE TË TJERA TË AUTORIZUARA, JASHTË VENDIT”, I NDRYSHUAR