Postuar më: 26/05/2020

UDHËZIM NR.15, DATË 26.05.2020 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.10, DATË 15.05.2019 “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”, I NDRYSHUAR

Të rejat e fundit