Postuar më: 09/02/2022

UDHËZIM NR.2, DATË 09.02.2022 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.2, DATË 28.01.2020, “PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË DREJTORIT TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, TË NDRYSHUAR

Të rejat e fundit