Postuar më: 09/08/2022

UDHËZIM NR. 23, DATË 01.08.2022 “PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.10, DATË 15.5.2019, “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”, I NDRYSHUAR””

Të rejat e fundit