Postuar më: 09/08/2022

UDHËZIM NR. 24, DATË 01.08.2022 “PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.2, DATË 28.01.2020, “PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, PEZULLIMIT DHE SHKARKIMIT TË DREJTORIT TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, I NDRYSHUAR””

Të rejat e fundit