Postuar më: 21/10/2019

UDHËZIM NR.24, DATË 21.10.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.5, DATË 19.02.2018 “PËR PËRCAKTIMIN E ELEMENTËVE PËRBËRËS TË RAPORTIMIN VJETOR DHE AFATIT PËR RAPORTIM TË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË”

Të rejat e fundit