Postuar më: 08/02/2014

Udhëzim Nr. 3, datë 07.02.2014 për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 60, datë 26.12.20l3 “Për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2014”