Postuar më: 16/01/2018

Udhëzim Nr.32 datë 29.12.2017 për disa ndryshime në Udhëzimin Nr.17 datë 03.08.2016 për procedurat dhe kriteret për njohjen dhe njëhsimin në republikën e shqipërisë të diplomave, certifikatave, gradave shkencore dhe titujve akademik të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë dhe inistitucione të tjera të autorizuara jashtë vendit