Postuar më: 16/01/2018

Udhëzim Nr.33 datë 29.12.2017 për disa ndryshime në udhëzimin Nr.16 datë 01.08.2016 për përcaktimin e kritereve, masës dhe procedurave për përfituesit nga fondi i ekselencës për studentët e shkëlqyer dhe nëpunësit e administratës shtetërore