Postuar më: 20/11/2013

Udhëzim Nr. 56, datë 12.11.2013 për “Procedurat e emërimit dhe të largimit nga puna të mësuesit në Institucionin Publik të Arsimit Parauniversitar”