Postuar më: 20/11/2013

Udhëzim Nr. 57, datë 12.11.2013 për “Procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parauniversitar”