Postuar më: 20/11/2013

Udhëzim Nr. 58, datë 12.11.2013 për “Procedurat e emërimit dhe shkarkimit të nëndrejtorit të Institucionit Arsimor Publik”