Postuar më: 13/09/2021

Udhëzimi nr. 18, datë 31.8.2021 “Për disa ndryshime në udhëzimin e përbashkët nr. 18 datë 01.07.2020, “Për procedurat e përdorimit të fondeve të buxhetit të shtetit për botimin, shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve të arsimit parauniversitar””.

Të rejat e fundit