Postuar më: 01/06/2020

URDHËR NR.150, DATË 01.06.2020 PËR DISA NDRYSHIME NË URDHRIN NR.739, DATË 05.11.2018 “PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS DHE AFATIT TË DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT, SI DHE PËR PROCEDURAT E KONKURRIMIT PËR POZICIONIN VAKANT TË OFICERIT TË SIGURISË”, I NDRYSHUAR

Të rejat e fundit