Postuar më: 06/05/2022

URDHËR NR, 240, DATË 05,5,2022 PËR NJË SHTESË DHE NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 217, DATË 21.04.2022 “PËR SHPALLJEN E POZICIONIT TË DREJTORIT TË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”

Të rejat e fundit