Postuar më: 13/09/2021

Urdhër nr.314, datë 13.9.2021 “Për disa ndryshime në urdhrin nr.298, datë 24.8.2021, “Për njoftimin e fillimit të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit në Universitetin Politeknik të Tiranës, mënyrën e vlerësimit të kandidatëve dhe afatin e dorëzimit të dokumentacionit””.

Të rejat e fundit