Postuar më: 15/10/2021

URDHËR NR.404, DATË 14.10.2021 “PËR NJOFTIMIN E FILLIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, MËNYRËN E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE DHE AFATIN E DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT””

Të rejat e fundit