Postuar më: 09/03/2020

URDHËR NR.90, DATË 09.03.2020 “PËR DISA NDRYSHIME NË URDHRIN NR.739, DATË 05.11.2018 “PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS DHE AFATIT TË DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT, SI DHE PËR PROCEDURAT E KONKURRIMIT PËR POZICIONIN VACANT TË OFICERIT TË SIGURISË”

Të rejat e fundit