Urdhëra dhe Udhëzime

 1. UDHËZIM NR.12, DATË 18.05.2020 PËR MOSORGANIZIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2019-2020, PËR SHKAK TË GJENDJESy SË FATKEQËSISË NATYRORE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA E COVID-19

 

 1. UDHËZIM NR.13, DATË 18.05.2020 PËR VLERËSIMIN ME NOTË TË NXËNËSVE QË NUK DO T’U NËNSHTROHEN PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, VITI SHKOLLOR 2019-2020 , PËR SHKAK TË SITUATËS SË KRIJUAR NGA PANDEMIA COVID-19

 

 1. UDHËZIM NR.14, DATË 18.05.2020 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.28 DATË 12.12.2019 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2020”

 

 1. KONTRATA KOLEKTIVE E PUNËS

 

 1. UDHËZIM Nr. 19 ,DATË 24.08. 2017 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN Nr. 9, DATË 15.3.2017 “PËR ORGANIZIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETERORE 2017”, SESIONI I DYTË

 

 1. Udhëzim i përbashkët Nr.16 datë 31.07.2017 “Për vitin shkollor 2017-2018 në sistemin arsimor parauniversitar”

 

 1. Urdhër i përbashkët Nr.81 datë 23.02.2017 “Për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2017-2018 në sistemin arsimor parauniversitar”

 

 1. Udhezim Nr.6 datë 07.03.2017 për një ndryshim në Udhëzimin Nr.3 datë 13.02.2017 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë viti shkollor 2016-2017”

 

 1. Udhëzim Nr.1 datë 20.01.2017 për funksionimin e sistemit të zhvillimit te vazhdueshem profesional të punonjësve arsimorë Shtojca

 

 1. URDHËR NR.467, DATË 15.09.2016 PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË PERFORMANCËS DHE KRITERET E VLERËSIMIT PËR DREJTORËT E SHKOLLAVE

 

 1. UDHEZIM Nr.20, date 11.08.2016 PER ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TE MATURES SHTETERORE 2016, SESIONI I DYTE

 

 1. UDHEZIM Nr.19, date 11.08.2016 PER ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBETARE TE ARSIMIT BAZE 2016, SESIONI I DYTE

 

 1. UDHËZIM NR.16 DATË 03.08.2016 “PËR VITIN SHKOLLOR 2016 – 2017 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR”

 

 1. Urdhër Nr.327 datë 23.06.2016 PËR STRUKTURËN E VITIT SHKOLLOR 2016 – 2017 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

 

 1. Udhëzim Nr. 1, datë 11.02.2016 “Për organizimin dhe zhvillimin e Provimeve të Maturës Shtetërore 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 40, datë 09.10.2015 “Për organizimin e testimit të kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mësuesit në arsimin parauniversitar”

 

 1. UDHËZIM NR.38 DATË 06.10.2015 PËR PROCEDURAT E LËVIZJES PARALELE, EMËRIMIT DHE LARGIMIT NGA PUNA TË MËSUESIT NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

 

 1. Katalogu i Teksteve Shkollore Digjitale 2015-2016, për Klasat X

 

 1. Udhëzim Nr.31,datë 31.08.2015  “Për përzgjedhjen, pajisjen me tekste shkollore digjitale (sisteme mësimore interaktive) në institucionet arsimore të sistemit arsimor parauniversitar që kanë laboratorë me tableta për integrimin e platformës e-learning, për klasat e X-ta për vitin shkollor 2015-2016”

 

 1. Katalogu i Teksteve Shkollore  2015-2016,  për Klasat I, VI
 1. UDHËZIM NR. 23 DATË 27.07.2015 PËR “ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË DHE TË MATURËS SHTETËRORE 2015, SESIONI I DYTË”.

 

 1. URDHËR NR. 270, DATË 14.07.2015 “PËR STRUKTURËN E VITIT SHKOLLOR 2015 – 2016 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR”​

 

 1. Udhëzim Nr. 21, datë 26.06.2015, “Për vlerësimin e çmimeve të teksteve të reja dhe çmimeve të teksteve digjitale, në sistemin e arsimit parauniversitar”

 

 1. Urdhër Nr. 155, datë 22.04.2015 “Për miratimin e standardeve për tekstet shkollore” – 2015 – STANDARDE PËR TEKSTET SHKOLLOR – 2015

 

 1. Udhëzim Nr. 20, datë 16.06.2015, “Për shpalljen e konkurrimit për tekstet shkollore digjitale për vitin shkollor 2015-2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 18, datë 12.06.2015, “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 11/1, datë 15.04.2015 “Për botimin e teksteve shkollore të reja për vitin shkollor 2015-2016″”

 

 1. Udhëzim Nr. 13, datë 11.05.2015 “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 11/1, datë 15.04.2015 “Për botimin e teksteve shkollore për vitin shkollor 2015-2016″”

 

 1. Urdhër nr. 36, datë 02.02.2015 “Për miratimin e standardeve për tekstet shkollore”

 

 1. UDHËZIM NR. 4, DATË 19.02.2015 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 2, DATË 12.02.2015 “PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE”

 

 1. UDHËZIM NR. 3, DATË 19.02.2015 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 26, DATË 15.08.2014 “PËR ZHVILLIMIN PROFESTONAL TË PUNONJËSVE ARSIMOR”

 

 1. Udhëzim Nr.2, Datë 12.02.2015 “Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve”

 

 1. UDHEZIM NR.1 DATE 12.01.2015 PER ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TE MATURES SHTETERORE 2015

 

 1. Karta e performancës së shkollës

 

 1. Udhëzuesi për kartën e performancës së shkollës

 

 1. Urdhër për miratimin e “Kartës së performancës së shkollës” dhe “Udhëzuesit për kartën e performancës së shkollës”

 

 1. UDHËZIM NR.18 DATË 01.08.2014 “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2014, SESIONI I DYTË”

 

 1. UDHËZIM NR.17, DATË 01.08.2014 “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2014, SESIONI I DYTË”

 

 1. Reforma e Sistemit Arsimor Parauniversistar – Raporti Paraprak

 

 1. URDHËR NR. 307, DATË 14.07.2014 “PËR STRUKTURËN E VITIT SHKOLLOR 2014 – 2015 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR”
 1. Udhëzimi për kualifikimin e mësuesve 2014

 

 1. Datat e kualifikimit të mësuesve 2014

 

 1. Programet e kualifikimit 2014

KARTA E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS

 1. Udhëzim Nr. 56, datë 12.11.2013 për “Procedurat e emërimit dhe të largimit nga puna të mësuesit në Institucionin Publik të Arsimit Parauniversitar”

 

 1. Udhëzim Nr. 57, datë 12.11.2013 për “Procedurat e emërimit dhe shkarkimit të drejtorit të Institucionit Publik të Arsimit Parauniversitar”

 

 1. Udhëzim Nr. 58, datë 12.11.2013 për “Procedurat e emërimit dhe shkarkimit të nëndrejtorit të Institucionit Arsimor Publik”

 

 1. Urdhëra dhe Udhëzime

 

 1. Udhëzim Nr. 46, datë 23.08.2013 për “Vitin shkollor 2013-2014 në sistemin arsimor parauniversitar”

 

 1. Urdhër Nr. 343, datë 19.08.2013 për “Miratimin e dispozitave normative për sistemin arsimor parauniversitar”

 

 1. Dispozitat normative për sistemin arsimor parauniversitar

 

Prioritare