Urdhëra dhe Udhëzime

 1. UDHËZIM I PËRBASHKËT NR.23, DATË 16.07.2018 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN E PËRBASHKËT NR. 51, DATË 20.09.2013 TË MINISTRIT TË ARSIMIT DHE SPORTIT DHE MINISTRIT TË FINANCAVE “PËR PROCEDURAT E PËRDORIMIT TË FONDEVE TË BUXHETIT TË SHTETIT PËR BOTIMIN, SHTYPJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”, I NDRYSHUAR.

 

 1. Udhëzim Nr. 23 datë 16.10.2017 për disa ndryshime në udhëzimin Nr. 15 datë 19.05.2017 “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në vitin akademik 2017-2018”, i ndryshuar

 

 1. UDHËZIM NR.18 DATË 16.08.2017 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHËZIMIN NR.15 DATË 19.05.2017 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË SUDIMEVE, NË PROGRMAET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESSIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018”

 

 1. UDHËZIM NR. 15 DATË 19.05.2017 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË SUDIMEVE, NË PROGRMAET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESSIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

 

 1. UDHEZIM Nr.25, date 27.10.2016 PER NJE NDRYSHIM NE UDHEZIMIN NR. 13, DATE 22.07.2016 “PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE, NE VITIN AKADEMIK 2016 -2017

 

 1. Udhezim nr.24/1 datë 12.10.2016 per disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin nr. 13, date 22.07.2016 “per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet e ciklit te pare te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne institucionet e arsimit te larte, ne vitin akademik 2016 -2017”, te ndryshuar

 

 1. Udhezim nr.24 datë 07.10.2016 per disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin nr. 13, date 22.07.201,6 “per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet e ciklit te pane te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne institucionet e arsimit te larte, ne vitin akademik 2015 -2017”, te ndryshuar

 

 1. UDHEZIM Nr.22, date 06.09.2016 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHEZIMIN NR. 13, DATE 22.07.2016 “PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE, NE VITIN AKADEMIK 2016 -2017

 

 1. UDHËZIM NR.18 DATE 11.08.2016 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE NGA REPUBLIKA E KOSOVËS, KANDIDATËVE ME ORIGJINË SHQIPTARE NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA, MEDVEGJA DHE BUJANOVCI, SI DHE KANDIDATËVE ME STATUSIN E TË VERBRIT, INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK, TË JETIMIT, SI DHE ROMËT DHE EGJIPTIANËT, NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE STUDIMEVE TE CIKLIT TE DYTE, ME KOHE TE PLOTE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE, PER VITIN AKADEMIK 2016 – 2017.

 

 1. UDHËZIM NR. 15, DATË 01.08.2016 PËR ”DISA SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017””

 

 1. UDHËZIM NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017”

 

 1. URDHËR NR. 110, DATË 15.03.2016 “PËR FILLIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR DHE DATËN E ZHVILLIMIT TË ZGJEDHJEVE PËR AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË”

 

 1. Udhëzim Nr. 53, datë 16.12.2015 “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 37, datë 05.10.2015 “Për procedurën e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë, të ofruara nga institucionet private të arsimit të lartë, si dhe për transferimet e studimeve në programet e studimit të ofruara nga këto institucione, për vitin akademik 2015-2016″, të ndryshuar”

 

 1. Udhëzim Nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”

 

 1. UDHËZIM NR. 51, DATË 01.12.2015, PËR “PROCEDURËN E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/”MASTER I ARTEVE TË BUKURA”, PËR SHTETASIT E HUAJ QË KËRKOJNË TË STUDIOJNË NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2015-2016”

 

 1. URDHËR NR. 434, DATË 12.11.2015 “PËR RISHPËRNDARJEN E KUOTAVE TË PRANIMIT PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, PËR KANDIDATËT NGA REPUBLlKA E KOSOVËS, SI DHE KANDIDATËT SHQIPTARË NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA,BUJANOVCI DHE MEDVEGJA, NË INSTITUCIONET PUBLlKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2015 – 2016”

 

 1. URDHËR NR.423 DATË 12.11.2014 PËR RISHPËRNDARJEN E KUOTAVE TË PRANIMIT PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, PËR KANDIDATËT NGA REPUBLlKA E KOSOVËS SI DHE KANDIDATËT SHQIPTARË NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA,BUJANOVCI DHE MEDVEGJA, NË INSTITUCIONET PUBLlKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2015 – 2016

 

 1. Urdhër Nr. 418, datë 02.11.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i arteve të bukura”, për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Mevegja, në institucionet pulike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016″

 

 1. Urdhër Nr. 417, datë 02.11.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve në programet të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i arteve të bukura”, në vitin akademik 2015 – 2016″

 

 1. Udhëzim Nr. 50, datë 03.11.2015 “Për zhvillimin e konkursevetë pranimit , tarifën e regjistrimit për konkurrim në disa programe studimi të ciklit të dytë me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i arteve të bukura”, në Universitetin e Arteve, Tiranë, në vitin akademik 2015 – 2016″

 

 1. UDHËZIM NR. 49, DATË 02.11.2015 PËR “KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE TË REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT ME STATUSIN E ISH – TË DËNUARIT DHE TË PËRNDJEKURIT POLITIK NGA SISTEMI KOMUNIST, TË VERBRIT, TË INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK, TË JETIMIT, SI DHE ROMËT DHE BALLKANO-EGJIPTIANËT, PËR PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/”MASTER I ARTEVE TË BUKURA”, PËR VITIN AKADEMIK 2015 – 2016”

 

 1. UDHËZIM NR. 48, DATË 02.11.2015 PËR “KRITERET DHE PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI, NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2015-2016”

 

 1. UDHËZIM NR. 47, DATË 02.11.2015 PËR “PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT NGA REPUBLIKA E KOSOVËS, SI DHE KANDIDATËT SHQIPTARË NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA, BUJANOVCI DHE MEDVEGJA, NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/”MASTER I ARTEVE TË BUKURA” NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 46, datë 28.10.2015 “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016″

 

 1. Urdhër Nr. 392, datë 16.10.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretëtë studimeve, në fushën e mjekësisë, nëvitin akademik 2015-2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 44, datë 16.10.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimeve afatgjata, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2015-2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 43, datë 15.10.2015 “Për disa ndryshime në Udhëzim Nr. 37, datë 05.10.2015 “Për procedurën e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë, të ofruara nga institucionet private të arsimit të lartë, si dhe për transferimin e studimeve në programet e studimit të ofruara nga këto institucione, për vitin akademik 2015-2016″”

 

 1. Urdhër i përbashkët “Për disa ndryshime në rregulloren e studimeve të specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, miratuar me numër protokolli 6636/1, datë 04.12.2014 dhe me numër protokolli 905/1, datë 0412.2014, e ndryshuar.”

 

 1. UDHËZIM NR.29/1 DATË 02.10.2015 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 29, DATË 21.08.2015 TË MINISTRIT TË ARSIMIT DHE SPORTIT “PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT ME STATUSIN E TË VERBËRIT, TË INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK, TË JETIMIT, SI DHE ROMËT DHE BALLKANO-EGJIPTIANËT, NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, NË PROGRAMET E STUDIMEVE JOUNIVERSITARE PROFESIONALE, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 39, datë 06.10.2015 “Për dis andryshime në Udhëzimin Nr. 26, datë 18.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët Shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015-2016″”

 

 1. Udhëzimi Nr. 32, dt. 02.09.2015 “Për procedurën e pranimit në programet e studimit të ciklit të parë, për shtetasit e huaj që kërkojnë të studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2015-2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 30, datë 24.08.2015 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 24, datë 31.07.2015 “Për zhvillimin e konkurseve të pranimit dhe tarifën e regjistrimit për konkurrim në disa programe studimi të ciklit të parë me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016″”

 

 1. Udhëzim Nr. 29, datë 21.08.2015 “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe regjistrimit për kandidatët me statusin e të verbërit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe Romët dhe Ballkano-Egjiptianët, në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 28, datë 19.08.2015 “Për kriteret dhe procedurat e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 27, datë 19.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në raundin e parë dhe të dytë të kandidatëve fitues në ciklin e parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”
 2. Urdhër Nr. 298, datë 19.08.2015 “Për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2015 – 2016 në institucionet e arsimit të lartë”

 

 1. Urdhër Nr. 295, datë 18.08.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, si dhe kuotat për programe të dyta studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. Urdhër Nr. 294, datë 17.08.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 26, datë 18.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. Udhëzim Nr. 24, datë 31.07.2015 “Për zhvillimin e konkurseve të pranimit dhe tarifën e regjistrimit për konkurrim në disa programe studimi të ciklit të parë me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”

 

 1. UDHËZIM NR. 5, DATË 25.02.2015 PËR “DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.43, DATË 15.10.2014 TË MINISTRIT TË ARSIMIT DHE SPORTIT “PËR PROCEDURËN E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË, TË OFRUARA NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË, SI DHE PËR TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË PROGRAMET E STUDIMIT TË OFRUARA NGA KËTO INSTITUCIONE, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015”, I NDRYSHUAR”

 

 1. Urdhër Nr. 495, datë 30.12.2014 “Për rishpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimit të cikli të dytë, me kohë të plotë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura” në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për vitin akademik 2014-2015

 

 1. Urdhër Nr. 495, datë 30.12.2014 “Për rishpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimit të cikli të dytë, me kohë të plotë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura” në Institucionet publike të Arsimit të Lartëpër vitin akademik 2014-2015

 

 1. Urdhër i përbashkët “Për disa ndryshime në rregulloren e studimeve të specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

 

 1. Urdhër Nr. 529, datë 03/12/2014 “Për miratimin e kontratës për ndjekjen e studimeve të specializimit afatgjatë në fushën e mjekësisë pranë Universitetit të Mjekësisë”

 

 1. Draft Kontrata

 

 1. Urdhër Nr. 652, datë 02/12/2014 “Për miratimin e modelit të kontratës dhe modalitetet e lidhjes së saj në zbatim të Vendimit Nr. 763, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit, në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë të studimeve, në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2014-2015″”

 

 1. Udhëzimi Nr. 57, datë 04.12.2014 i Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimeve afatgjata, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2014-2015.”

 

 1. Shpërndarja e kuotave të specializimeve sipas rretheve

 

 1. Rregullore e studimeve të specializuara afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

 

 1. UDHËZIM NR. 56 DATË 19.11.2014 PËR “KRITERET DHE PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI, NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2014-2015”

 

 1. URDHËR NR.457 DATË 19.11.2014 PËR “SHPËRNDARJEN E KUOTAVE TË TRANSFERIMIT TË STUDIMEVE, SI DHE KUOTAVE PËR PROGRAME TË DYTA STUDIMI, NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE” / “MASTER I ARTEVE TË BUKURA”, NË VITIN AKADEMIK 2014-2015”

 

 1. Udhëzim Nr. 54, datë 03.11.2014 “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 43, datë 15.10.2014 “Për procedurën e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë, të ofruara nga institucionet private të arsimit të lartë, si dhe për transferimin e studimeve në këto institucione për vitin akademik 2014-2015″”

 

 1. Udhëzim Nr. 53, datë 03.11.2014 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë, “Master i Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014-2015″ 

 

 1. Udhëzim Nr. 52, datë 03.11.2014 “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe të regjistrimit për kandidatët me statusin e ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politik nga sistemi komunist, të verbërit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, për programet e studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë, “Master i Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura”, për vitin akademik 2014-2015″

 

 1. UDHËZIM NR.51 DATË 03.11.2014 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.46, DATË 20.10.2014″PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË “”MASTER PROFESIONAL”  DHE “MASTER I SHKENCAVE”/”MASTER I ARTEVE TË BUKURA” NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015

 

 1. UDHËZIM NR.50, DATË 31.10.2014 “PËR PROÇEDURËN E PRANIMIT NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË ME KOHË TË PLOTË, “MASTER PROFESSIONAL” DHE “MASTER I SHKENCAVE”/”MASTER I ARTEVE TË BUKURA”, PËR SHTETASIT E HUAJ QË KËRKOJNË TË STUDIOJNË  NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2014-2015”

 

 1. UDHËZIM NR.49, DATË 31.10.2014 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 41, DATË 14.10.2014 “PËR PROÇEDURAT E PRANIMIT PËR PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PAREALIZUARA NË RAUNDIN E DYTË DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE FITUES NË PROGRAMET E STUDIMIT ME KOHË TË PLOTË, TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, PROGRAMET E STUDIMEVE JOUNIVERSITARE, PROFESIONALE SI DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015”

 

 1. UDHËZIM NR.48, DATË 27.10.2014 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.33, DATË 19.09.2014 “PËR PROÇEDURAT E PRANIMIT, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK E PRIVAT NË VITIN AKADEMIK 2014-2015 TË STUDENTËVE QË TRANSFEROJNË STUDIMET NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE U ËSHTË HEQUR LICENCA”

 

 1. Udhëzim nr. 47, datë 22.10.2014 “Për procedurat e zhvillimit të konkurseve të pranimit dhe mënyrat e vlerVsimit të kandidatëve në disa programe studimi të Ciklit të Dytë me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Arteve të Bukura”, në Universitetin e Arteve, Tiranë, në vitin akademik 2014-2015″

 

 1. Urdhëri nr. 409 datë 15.10.2014Udhëzimi nr.41, datë 14.10.2014Tabela për rishpërndarjen e kuotave të paplotësuara

 

 1. Udhëzimi nr.41, datë 14.10.2014

 

 1. Tabela për rishpërndarjen e kuotave të paplotësuara

 

 1. Udhëzimi nr. 46, datë 20.10.2014 i Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesional” dhe “Master i shkencave” / “Master i arteve të bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015″

 

 1. UDHËZIM NR.45 DATË 16.10.2014 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.33 DATË 19.09.2014 “PËR PROÇEDURAT E PRANIMIT, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK E PRIVAT NË VITIN AKADEMIK 2014-2015 TË STUDENTËVE QË TRANSFEROJNË STUDIMET NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE IU ËSHTË HEQUR LICENCA”

 

 1. Udhëzim nr.43 datë 15.10.2014 “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë, të ofruara nga institucionet private të arsimit të lartë, si dhe për transferimin e studimeve në programet e studimit të ofruara nga këto institucione, për vitin akademik 2014-2015”

 

 1. UDHËZIM NR.40, DATË 13.10.2014 PËR “DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.34, DATË 30.09.2014 “PËR KRITERET DHE PROÇEDURAT E PËRZGJEDHJES DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT ME STATUSIN E TË VERBËRIT, TË INVALIDIT PARAPLEGJIK DHE TETRAPLEGJIK, TË JETIMIT, SI DHE ROMËT DHE BALLKANO-EGJIPTIANËT, NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, NË PROGRAMET E STUDIMEVE JOUNIVERSITARE PROFESIONALE, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015””

 

 1. UDHËZIM NR.37 DATË 06.10.2014 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.33 DATË 19.09.2014 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË PUBLIK E PRIVAT NË VITIN AKADEMIK 2014-2015 TË STUDENTËVE QË TRANSFEROJNË STUDIMET NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE U ËSHTË HEQUR LICENSA”

 

 1. Udhëzim Nr. 36, datë 01.10.2014 për “Kriteret dhe procedurat e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015”

 

 1. Urdhër Nr. 387, datë 30.09.2014 për “Shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, si dhe kuotat për programe të dyta sttudimi, në programet e ciklit të parë të studimeve mekohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2014 – 2015”

 

 1. Udhëzim Nr. 34, datë 30.09.2014 për “Kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe regjistrimit për kandidatët me statusin e të verbrit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe Romët dhe Ballkano-Egjiptianët, në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015”

 

 1. UDHËZIM NR. 33, DATË 19.09.2014 “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT, NË INSTITUCIONET E  ARSIMIT TË LARTË PUBLIK DHE PRIVAT,  NË VITIN AKADEMIK 2014-2015, TË STUDENTËVE QË TRANSFEROJNË STUDIMET NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE U ËSHTË HEQUR LICENCA”

 

 1. NJOFTIM PËR IAL-TË QË BËJNË KËRKESË PËR PAJISJEN ME REGJISTRA BAZË

 

 1. UDHËZIM NR. 31, DATË 16.09.2014 “PËR PAJISJEN E INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË PUBLIK DHE PRIVAT ME REGJISTRAT BAZË TË STUDENTËVE”

 

 1. Urdhër Nr. 329, datë 11.08.2014 “PËR MBYLLJEN E FILIALIT TË UNIVERSITETIT PRIVAT “ALBANIAN UNIVERSITY” NË QYTETIN E FIERIT”

 

 1. Udhëzim Nr. 25, datë 11.08.2014 PËR “PROCEDURAT QË DO TË NDIQEN PËR ORGANIZIMIN E PROCESIT TË TRANSFERIMIT TË STUDENTËVE NGA INSTITUCONET E ARSIMIT TË LARTË TË CILËVE IU ËSHTË HEQUR LICENCA”

 

 1. URDHËR NR. 326, DATË 08.08.2014 “PËR SHPËRNDARJEN E KUOTAVE  TË PRANIMIT PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, PËR KANDIDATËT NGA REPUBLIKA E KOSOVËS, SI DHE KANDIDATËT SHQIPTARË NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA, BUJANOVCI DHE MEDVEGJA, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2014 – 2015”

 

 1. Udhëzim Nr. 24, datë 11.08.2014 PËR “PROCEDURAT E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT NGA REPUBLIKA E KOSOVËS, SI DHE KANDIDATËT SHQIPTARË NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA, BUJANOVCI DHE MEDVEGJA, NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2014 – 2015”

 

 1. UDHËZIM Nr. 22, datë 08.08.2014 “PËR STRUKTURËN E VITIT AKADEMIK 2014 – 2015 NË INSTITUCIONET PUBLIKE DHE PRIVATE TË ARSIMIT TË LARTË”

 

 1. VENDIM NR.517 DATË 01.08.2014 “PËR KUOTAT E PRANIMIT TË STUDIMEVE ME KOHË TË PLOTË NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE JOUNIVERSITARE PROFESIONALE DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, SI DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015”

 

 1. UDHËZIM NR.20 DATË 06.08.2014 “PËR ZHVILLIMIN E KONKURSEVE TË PRANIMIT DHE TARIFËN E REGJISTRIMIT PËR KONKURRIM NË DISA PROGRAME STUDIMI TË CIKLIT TË PARË ME KOHË TË PLOTË, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015”

 

 1. Udhëzim i përbashkët Nr. 4, datë 11/03/2014 “Për mënyrën e përdorimit të fondit “Grant/Transfertë korrente e brendshme” për Federatat Sportive dhe Komitetitn Olimpik Shqiptar”
Prioritare