V.K.M.

V.K.M NR. 407 DATË 01.06.2016 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017”

Vendim Nr. 866, datë 23.10.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 638, datë 22.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016″”

V.K.M. Nr. 808, datë 3.10.2015 ‘Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë të studimeve, në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2015-2016’

VENDIM PËR KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT, NË PROGRAMET E SPECIALIZIMEVE AFATGJATA, TË CIKLIT TË TRETË TË STUDIMEVE, NË FUSHËN E MJEKËSISË, PËR VITIN AKADEMIK 2014 – 2015

V.K.M. për bursat e nxenësve dhe studentëve, për vitin akademik 2014-2015

 

V.K.M. për kuotat dhe tarifat e studentëve të IAL-ve që iu hoq licenca

Tabela

 

V.K.M. për disa ndryshime në V.K.M. Nr. 668 për kuotat e pranimit në ciklin e dytë të studimeve, Master Profesional dhe Master Shkencor

Tabela

 

Prioritare